1. Chương trình đào tạo Offline

 • Tại Hồ Chí Minh:
  • Ngày khai giảng: 29/08/2020
  • Thời gian: 08h30 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 50 buổi
 • Tại Hà Nội:
  • Ngày khai giảng: 12/09/2020
  • Thời gian: 08h30 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Thứ 7, Chủ nhật
  • Số buổi: 50 buổi

Link đăng ký: https://bit.ly/Giamdocnhamay

Link Brochure: https://bit.ly/CMO_01-02