Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp – ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Như chúng ta đã biết, khi vận hành doanh nghiệp sẽ xuất hiện rất nhiều rủi ro: như rủi ro công nghệ và bảo mật; rủi ro thương hiệu và uy tín; rủi ro tuân thủ; rủi ro vận hành; rủi kinh tế và có thể rủi ro từ đối thủ;…….

Việc quản trị rủi ro trước nay vẫn là chủ đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm và hiện tại chủ đề này lại càng được đẩy lên đến mức cần quan tâm đặc biệt sau đợt khủng hoảng vừa xảy ra. Và (Business Continuity Planning) – Kế hoạch liên tục kinh doanh là một phần trong chiến lược quản trị rủi ro. BCP được hiểu một cách đơn giản là lập kế hoạch để đảm bảo các hoạt động trong doanh nghiệp được diễn ra liên tục ngay cả khi xảy ra sự thay đổi hay khủng hoảng.

Việc triển khai BCP trong doanh nghiệp có thể được thực hiện theo PDCA:

  1. Plan – Lập kế hoạch thực hiện BCP
    • Đừng quên trong kế hoạch cần có những thông tin theo 5W1H2C: Why – Tại sao; What – Cái gì; Who – Ai; When – Khi nào; Where: Ở đâu; How – Như thế nào; Check – Kiểm tra; Control – Kiểm soát.
    • Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động theo ma trận: Khẩn cấp & Quan trọng
    • Đánh giá mức độ rủi ro theo ma trận: Nguyên nhân & Hậu quả
  2. Do – Thực hiện mẫu để đo lường
  3. Check – Kiểm tra, đánh giá lại các hoạt động theo mục tiêu, mục đích ban đầu 
  4. Act – Cải tiến: Cải tiến để BCP ngày càng hoàn thiện 

Ngoài ra, chúng ta không chỉ ngừng lại ở việc lập kế hoạch liên tục kinh doanh mà còn phải để việc quản trị rủi ro trong doanh nghiệp trở thành văn hóa – văn hóa chủ động nhận diện ra rủi ro, ngăn ngừa rủi ro và giải quyết trước một phần các rủi ro. Hơn hết đó chính là văn hóa dám chấp nhận rủi ro có tính toán để có thể cùng nhau thực hiện những công việc/dự án to lớn hơn như câu nói: Thuyền to – sóng to. 

Với cách tiếp cận từ: Tư duy ->Chiến lược -> Hệ thống -> Quy trình -> Vận hành và cần nhiều hoạt động hơn, cần nhiều thời gian và nguồn lực hơn,… thì quản trị rủi ro sẽ trở thành văn hóa trong doanh nghiệp.