LEARNING AND DEVELOPMENT SOLUTION

We are not just a training provider.

We are your partner in learning & development solution.

THE GROWTH MINDSET TOOLKIT

Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Hiểu được những tư duy cơ bản và quan trọng trong Lean.
– Hình thành tư duy Lean trong mọi công việc.
– Các công cụ và phương pháp cơ bản trong Lean.

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người
 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Hiểu về tư duy phản biện và tầm quan trọng của tư duy phản biện
– Nắm được những câu hỏi quan trọng và cốt lõi để làm nền tảng xây dựng tư duy phản biện
– Trang bị kiến thức và hướng dẫn vận dụng các công cụ và phương pháp tư duy để hình thành tư duy phản biện

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Tại sao cần thay đổi và tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi đối với mỗi cá nhân và tổ chức
– Hiểu và biết cách vận dụng 8 bước thay đổi của Kolter vào thực tế
– Hiểu và biết cách áp dụng một số công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi vào thực tế

LIÊN HỆ

THE STRATEGIC PLANNING TOOLKIT

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Hiểu về chiến lược và tầm quan trọng của việc quản trị chiến lược ở cấp lãnh đạo
– Hiểu về mô hình Operational Excellence về tư duy tinh gọn trong doanh nghiệp
– Hiểu về Hoshin – Kanri là gì? Tại sao lại sử dụng hệ thống Hoshin – Kanri trong xây dựng chiến lược doanh nghiệp?
– Nắm được các khái niệm cốt yếu trong hệ thống Hoshin – Kanri
– Thực hành các bài tập cốt lõi trong workshop về Hoshin – Kanri để biết cách ứng dụng trong doanh nghiệp
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Đào tạo nhận thức về Hoshin – Kanri
1. Định nghĩa về chiến lược
2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
3. Giới thiệu về mô hình Operational Excellence (Tối ưu hoá cấu trúc vận hành doanh nghiệp)
4. Tầm quan trọng của tư duy tinh gọn
– Hiểu về tinh gọn
– Hiểu về doanh nghiệp tinh gọn
– Tầm quan trọng của tư duy tinh gọn
5. Hoshin – Kanri (Tạo kế hoạch triển khai và thực thi chiến lược nhằm đạt được kết quả trong doanh nghiệp)
– Định nghĩa về Hoshin – Kanri
– Các khái niệm quan trọng trong hệ thống Hoshin – Kanri
+ Kế hoạch định hướng (Hoshin)
+ Tầm nhìn
+ Sứ mệnh
+ Giá trị cốt lõi
+ Văn hoá doanh nghiệp
+ Chiến lược dài hạn
+ Chiến lược ngắn hạn
+ Dự án chiến lược
+ Mục tiêu dài hạn
+ Mục tiêu hàng năm
+ Kế hoạch kinh doanh hàng năm
+ Kiểm tra điều hành
+ Kiểm soát định hướng
+ Chương trình thưởng – phạt đúng
+ Đánh giá hàng năm
+ Đánh giá hàng tháng
+ Đánh giá hàng tuần
+ Đánh giá hàng ngày
+ Phân tích khoảng cách
+ Vòng tròn cải tiến/Cơ cấu đề xuất
+ Chuẩn hoá công việc
+ SWOT
– Quy trình xây dựng Hoshin – Kanri
Phần 2: Workshop Hoshin – Kanri
– Hướng dẫn xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty
– Hướng dẫn xây dựng các chiến lược cạnh tranh và kinh doanh của công ty
– Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chiến lược và dự án chiến lược của công ty
– Phương pháp đánh giá và duy trì

LIÊN HỆ

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Hiểu đúng về OGSM và lợi ích của OGSM.
– Nắm bắt được tiến trình và các công cụ, phương pháp trong quá trình thực hiện OGSM.
– Biết cách thiết lập mục tiêu hiệu quả cho OGSM.
– Thực hành các bài tập để hiểu và áp dụng tại công ty.
 • NỘI DUNG CHÍNH

Tổng quan về OGSM.
– OGSM là gì?
– Tại sao cần và khi nào cần OGSM?
– OGSM dành cho ai?
– Tầm quan trọng của OGSM
Phương pháp xây dựng OGSM.
Hiểu đúng ý nghĩa của O – G – S – M.
– Objective : Xác định mục tiêu chính (chung)
– Goals: Xác định các mục đích (chỉ tiêu) cụ thể
– Strategies: Xác địnhcác chiến lược hay giải pháp
– Measurements: Xác định các chỉ số đánh giá đo lường
SMART Goals: Cách thiết lập mục tiêu hiệu quả dùng cho OGSM.
– Specific: Cụ thể, không mù mờ
– Measurable: Có thể đo lường, đánh giá được
– Achievable: Có thể đạt được
– Realistic: Phù hợp với thực tế
– Timely : Có thời hạn cụ thể
Vượt qua những sai lầm thường gặp khi triển khai OGGSM.
Bài tập thực hành.

LIÊN HỆ

THE OPERATIONS MANAGEMENT TOOLKIT

Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Hiểu và nhận thức đúng về Lean Six Sigma
– Nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp
– Hiểu tổng quan các công cụ trong Lean Six Sigma
 • NỘI DUNG CHÍNH
Ngày 1
1. Nhận thức về Lean và 6 sigma
– Giới thiệu về Lean
– Giới thiệu về 6 sigma
– Nhận diện lãng phí
2. Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí trong doanh nghiệp
– Vận chuyển
– Tồn kho
– Di chuyển
– Chờ đợi
– Quy trình thừa
– Sản xuất thừa
– Hàng lỗi
– Không trọng dụng nhân tài
– Công nghệ
Ngày 2: OE Tools of OE
– DMAIC
– SIPOC
– Flow chart
– Fishbone
– Pareto
– JIT
– KANBAN
– Poke – Yoke
– 5S
– Visual Management/ Quản lý trực quan
– A3 report

LIÊN HỆ

Thời lượng: 3 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Nắm được những kiến thức nền tảng ban đầu về Lean Six Sigma
– Xác định được những công việc tạo ra TGT và không tạo ra GTGT trong doanh nghiệp
– Nhận diện được các lãng phí trong doanh nghiệp
– Hiểu cơ bản các kiến thức về Kaizen
 • NỘI DUNG CHÍNH

– Tổng quan về Lean Six Sigma
– Những công việc tạo ra giá trị gia tăng và không tạo ra giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
+ Phân tích SIPOC
+ Xác định những công việc tạo ra giá trị gia tăng
+ Xác định những công việc không tạo ra giá trị gia tăng
– Nhận diện các loại lãng phí trong doanh nghiệp
+ Transport/ Vận chuyển
+ Inventory/ Tồn kho
+ Motion/ Thao tác
+ Waiting/ Chờ đợi
+ Over-Processing/ Thừa quy trình
+ Overproduction/ Sản xuất thừa
+ Defects/ Hàng lỗi
+ Skill/ Nhân tài
+ Technology/ Công nghệ
– Giới thiệu về Kaizen
+ Tổng quan về Kaizen
+ Sự khác biệt giữa “cải tiến” và “đổi mới”
+ Các bước để thực hiện Kaizen
+ Quy tắc trong Kaizen

LIÊN HỆ

Thời lượng: 8 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Trang bị các kiến thức tổng quan và nền tảng quan trọng về Lean Six Sigma
– Thấu hiểu các công cụ trong từng bước theo vòng tròn DMAIC
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Chương trình đào tạo (03 ngày)
Ngày 1:
I. Giới thiệu
– Lịch sử và nguyên tắc của Lean và Six Sigma
– Định nghĩa Lean và Six Sigma
– Vai trò của Lean và Six Sigma
– Mức độ trong Sigma
– Tính toán mức Sigma
– Vòng tròn DMAIC (Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát)
– Quá trình cắt giảm lãng phí và liên kết với sự hài lòng của khách hàng
II. Công cụ bước “Xác định”
– Điều lệ dự án
– VOC (Tiếng nói của khách hàng)
– CTQ (Thông số kỹ thuật)
– SIPOC (Nhà cung cấp – đầu vào – quy trình – đầu ra – khách hàng)
– Lập bản đồ quy trình
– VSM (Dòng chảy giá trị)
– Đồ thị
Ngày 2:
I. Công cụ bước “Đo lường”
– Chọn phương pháp đo lường
– Kế hoạch thu thập dữ liệu
– Định nghĩa hoạt động
– Dữ liệu ban đầu
II. Công cụ bước “Phân tích”
– Phân tích quá trình
– 5 lần hỏi “Tại sao”
– Biểu đồ xương cá
– Biểu đồ Pareto
– Biểu đồ phân tán
Ngày 3:
I. Công cụ bước “Cải tiến”
– Tối ưu hóa dòng sản phẩm
– Ngăn ngừa lỗi với Poka-Yoke
– Quản lý trực quan và 5S
II. Công cụ bước “Kiểm soát”
– Kế hoạch kiểm soát quy trình (công cụ)
– Kế hoạch giám sát và ứng phó (công cụ)
Phần 2: Hướng dẫn kèm cặp theo dự án (Áp dụng theo DMAIC)

LIÊN HỆ

Thời lượng: 10 ngày | Ngôn ngữ : Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên : 15

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Thấu hiểu các vấn đề của tổ chức
– Phương pháp lựa chọn các dự án Lean Six Sigma hiệu quả
– Những phương pháp Lean Six Sigma không dùng thống kê
– Quản lý dự án trong Lean Six Sigma
– Giới thiệu về thống kê và kiểm soát quy trình bằng thống kê
– Lean và thực hành mô phỏng Lean
– Hướng dẫn về Minatab ở cấp độ Đai xanh
 • NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Chương trình đào tạo
Ngày 1:
– Giới thiệu về các vấn đề của tổ chức
– Giới thiệu về Lean Six Sigma
– Vai trò của Lean Six Sigma
– Cách lựa chọn dự án
– Những phương pháp Six Sigma – không dùng thống kê
– Bài tập nhóm
Ngày 2:
– Ôn tập ngày 1
– Những phương pháp Six Sigma – không dùng thống kê
– Bài tập nhóm
– Quản lý dự án
Ngày 3:
– Ôn tập ngày 2
– Tổng quan về Lean
– Công cụ Lean – 1
– Mô phỏng Lean
Ngày 4:
– Ôn tập ngày 3
– Giới thiệu về thống kê
– Bài tập nhóm
– Năng lực quá trình
– Các phương pháp sử dụng trong excel
Ngày 5:
– Ôn tập ngày 4
– Công cụ Lean – 2
– Bài tập/hướng dẫn
Ngày 6:
– Ôn tập ngày 5
– Minitab
– Ổn định giải thuyết
– Hướng dẫn và thực hành về phân tích dữ liệu I
– Tương quan và hồi quy
Ngày 7:
– Ôn tập ngày 6
– Kiểm soát quy trình bằng thống kê
– Hướng dẫn và thực hành về phân tích dữ liệu II
– Phân tích hệ thống đo lường
– Bài tập
Ngày 8:
– Quản lý sự thay đổi
– Bài tập/Hướng dẫn
Phần 2: Hướng dẫn kèm cặp theo dự án (Áp dụng theo DMAIC)

LIÊN HỆ

Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Ôn tập các bước trong DMAIC
  – Trang bị các kiến thức chuyên sâu về Lean Six Sigma ở cấp độ Đai đen
  – Thực hành các bài tập

  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Chương trình đào tạo
  Tuần 1: 3 ngày
  – Ôn tập về Lean Six Sigma
  – Ôn tập bước “Xác định”
  – Định nghĩa dự án
  – Hiểu tiếng nói khách hàng (VOC)
  – Triển khai chức năng chất lượng (QFD)
  – Ôn tập bước “Đo lường”
  – Lập bản đồ quy trình
  – Ma trận C&E – Giới thiệu Minitab
  – Thống kê cơ bản – Sơ đồ cơ bản – Giới thiệu về SPC
  – Nghiên cứu khả năng
  – FMEA
  – Kế hoạch thu thập dữ liệu
  – Kết thúc tuần 1
  Tuần 3: 3 ngày
  – Phân tích phân loại các dữ liệu ban đầu
  – Phân tích tính ổn định của dữ liệu ban đầu
  – Phân tích khả năng của dữ liệu ban đầu
  – Phân tích hệ thống đo lường: Loại liên tục
  – Phân tích hệ thống đo lường: Loại thuộc tính
  – Ôn tập bước “Phân tích”
  – Phân tích nguyên nhân tiềm năng
  – Đánh giá nguyên nhân
  – Phân tích FMEA
  – Đánh giá dự án
  – Kết thúc tuần 3
  Tuần 5: 2 ngày
  – Kiểm tra giả thuyết
  – So sánh một mẫu
  – So sánh hai mẫu
  – So sánh ba mẫu
  – Tương quan và hồi quy
  – Kiểm định chi bình phương
  – Cân nhắc về cỡ mẫu
  – Hồi quy đa bội/Multiple Regression
  – Nghiên cứu sự đa dạng
  – Ôn tập bước “Cải tiến”
  – Giới thiệu về DOE
  – Toàn bộ các yếu tố
  – Đánh giá dự án
  Tuần 7: 2 ngày
  – Các yếu tố phân số/Fractional Factorials
  – Quy hoạch DOE
  – Xử lý độ nhiễu, thiết kế điểm chặn & điểm giữa
  – Trung tâm thiết kế
  – Tối ưu hóa đáp ứng nhiều biến
  – Lập kế hoạch cải tiến
  – Tổng quan về giai đoạn kiểm soát
  – Ôn tập bước “Kiểm soát”
  – Thực hành kiểm tra lỗi
  – Đánh giá dự án
  Phần 2: Hướng dẫn kèm cặp theo dự án (Áp dụng theo DMAIC)

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  – Hiểu về Operational Excellence (OE) và lợi ích mà OE mang lại cho doanh nghiệp
  – Quản lý doanh nghiệp với tư duy và các công cụ trong OE
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Tổng quan về Operational Excellence
  2. Tư duy về tối ưu và chuẩn hoá doanh nghiệp với Lean
  – Như thế nào là một doanh nghiệp chuẩn hóa và tối ưu?
  – Lợi ích của việc xây dựng tư duy doanh nghiệp tối ưu và chuẩn hoá theo Operational Excellence
  – Phân tích nguồn doanh thu và các loại chi phí của doanh nghiệp
  – Phân tích lợi thế cạnh tranh và điểm khác biệt của doanh nghiệp
  – Các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng
  – Chiến lược doanh nghiệp với Hoshin – Kanri
  3. Tối ưu hoá doanh nghiệp thông qua loại bỏ lãng phí
  – Nhận diện các loại lãng phí trong doanh nghiệp
  – Lãng phí do các hoạt động dư thừa
  – Lãng phí do tồn trữ
  – Lãng phí vận chuyển
  – Lãng phí do khuyết tật sản phẩm/dịch vụa
  – Lãng phí quá trình
  – Lãng phí trong hoạt động
  – Lãng phí về thời gian vô ích
  – Lãng phí nguồn nhân lực
  – Lãng phí công nghệ
  4. Chuẩn hoá doanh nghiệp với Operational Excellence
  – Các công cụ cơ bản giúp chuẩn hoá doanh nghiệp
  – Quy trình vận hành chuẩn (SOP)
  + Hướng dẫn công việc (WI)
  + Hướng dẫn giải quyết sự cố (TSG)
  + Bài học 1 điểm (OPL)
  – Các công cụ đơn giản và tạo thắng lợi ngắn hạn
  – 5S và Quản lý trực quan (đối với doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ
  – Kanban
  – Cải tiến liên tục với KAIZEN
  – Đổi mới sáng tạo với S.C.A.M.P.E.R

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về phương pháp luận của mô hình Operational Excellence
  – Hiểu về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0
  – Hiểu và áp dụng một vài công cụ cơ bản được ứng dụng hiệu quả trong Quản lý nguồn nhân lực
  • NỘI DUNG CHÍNH
  Ngày 1
  – Tổng quan về Operational Excellence
  – Hiểu về doanh nghiệp tinh gọn
  – Hiểu đúng về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  – Hiểu về nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0
  – Hiểu về nguồn nhân lực thế hệ Y (1985 – 2000)
  – Ứng dụng các công cụ trong Operational Excellence để quản lý nguồn nhân lực
  – Hoshin – Kanri: Hoạch định chiến lược và mục tiêu đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới trong nguồn nhân lực
  Ngày 2
  – Lean: Tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực
  – SIPOC: Xác định chuỗi giá trị của nguồn nhân lực
  – Phân tích sơ đồ chuỗi giá trị (VSM): Phân tích hiện trạng hiện tại và thiết kế một trạng thái trong tương lai
  cho các quy trình từ đầu đến cuối của quản lý nguồn nhân lực thông qua nhu cầu “khách hàng nội bộ”
  – 9 loại lãng phí: Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí trong nguồn nhân lực
  – Kaizen: Cải tiến liên tục trong quản lý nguồn nhân lực

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Trang bị kiến thức tổng quan và nền tảng quan trọng về Lean và những lợi ích của Lean đối với doanh nghiệp
  – Giới thiệu tổng quan về 10 công cụ thường gặp trong Lean và những ứng dụng thực tế
  – Nhận diện các lãng phí trong doanh nghiệp và từ đó liên hệ tới lãng phí của doanh nghiệp mình
  – Giới thiệu một số phương pháp loại bỏ lãng phí
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Ngày 1
  1. Nhận thức về Lean
  – Giới thiệu về Lean
  – Tầm quan trọng của Lean
  – Phân tích các loại hình công việc trong nhà máy
  2. Tổng quan về 10 công cụ thường gặp trong Lean
  – DMAIC
  – VOC
  – CTQ
  – SIPOC
  – VSM
  – JIT
  – KANBAN
  – Poka – Yoke
  – 5S
  – Visual Management 
  Ngày 2
  1. Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí trong doanh nghiệp
  – Transport/Vận chuyển
  – Inventory/Tồn kho
  – Motion/Thao tác
  – Waiting/Chờ đợi
  – Over-Processing/Thừa quy trình
  – Overproduction/Sản xuất thừa
  – Defects/Hàng lỗi
  – Skill/Nhân tài
  – Technology/Công nghệ
  2. Tổng quan về Kaizen
  – Giới thiệu Kaizen
  – Sự khác nhau giữa “cải tiến” và “đổi mới”
  – Các quy tắc trong Kaizen
  – Những lỗi thường gặp khi triển khai Kaizen

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hệ thống lại các kiến thức về Lean
  – Giới thiệu về DMAIC
  – Hướng dẫn cách lựa chọn dự án
  – Giới thiệu về các công cụ nâng cao trong Lean
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Tổng quan và ôn tập về lean
  – DMAIC
  – Lựa chọn dự án
  – Giới thiệu về Project charter
  2. Các công cụ trong Lean
  – VSM (Value Stream Mapping)
  – VOC (Voice of Customer) 
  – SIPOC
  – Kaizen
  – Flowchart
  – 5 whys
  – Fish bone diagram
  – Pareto chart
  – Scatter chart
  – Swimming Pool matrix
  – Spider chart
  – RACI matrix
  – SWOT analysis
  – Histograms
  – Trend Chart

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  Khóa học “Mô phỏng thực hành tinh gọn (Lean simulation)” mong muốn mang đến cho học viên khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về Lean cùng với các phương pháp loại bỏ những lãng phí, thông qua một hoạt động mô phỏng thực hành từ quy trình hoạt động, sản xuất. Với hoạt động mô phỏng thực hành, người tham gia sẽ hiểu về các công cụ cơ bản trong Lean một cách dễ dàng thông qua 1 trò chơi lớn xuyên suốt chương trình.
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Phần quan trọng và hình ảnh của LEAN
  Dòng sản phẩm của chúng tôi và của chúng tôi và thiết kế (luồng công việc & thiết kế nơi làm việc)
  Dòng văn bản Tài liệu (Lưu lượng vật liệu)
  Dòng nhánh 1 sản phẩm (Dòng One Piece)
  – Ma trận RACI
  – Phân tích sự làm việc quá nhiều
  – Biểu đồ
  – Biểu đồ xu hướng
  Phần cứng (phần mềm kỹ thuật)
  Phần 2: Phần mềm và phần mềm
  Trò chơi: Sản xuất điện
  Bài học và công việc áp dụng (Bài học)

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giúp học viên hiểu, nắm bắt và thực hành những công cụ và phương pháp quan trọng trong Lean và Six Sigma mà bất cứ chuyên gia Lean nào cũng cần có.
  • NỘI DUNG CHÍNH
  – Phương pháp xác định vấn đề của tổ chức
  – Giới thiệu về Lean Six Simga
  – Tổng quan những công cụ và nguyên tắc trong Lean
  – Những phương pháp Six Sigma không dùng thống kê
  – Phương pháp chọn dự án
  – Phương pháp quản lý dự án
  – Tổng quan về phương pháp quản lý chuỗi giá trị tổ chức
  – Phương pháp thiết kế quy trình làm việc và chuẩn hoá nơi làm việc
  – Quản lý sự thay đổi

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giới thiệu tổng quan về các công cụ nhằm giúp tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp hiệu quả hiện nay
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Lean: Xây dựng tư duy tinh gọn, làm đúng ngay từ đầu bằng cách gia tăng những việc tạo nên gia trị gia tăng cho khách hàng.
  2. VSM (Value Stream Mapping): Phân tích hiện trạng hiện tại và thiết kế một trạng thái trong tương lai cho các quy trình từ đầu đến cuối của sản phẩm/dịch vụ thông qua nhu cầu khách hàng.
  3. Giám sát dòng chảy giá trị: Phân tích cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp nhằm xác định những công việc không cần thiết và dư thừa để loại bỏ.
  4. 9 loại lãng phí: Nhận diện và loại bỏ 9 loại lãng phí đang kìm hãm lợi nhuận trong doanh nghiệp.
  5. 6 Sigma: Dựa trên số liệu và tính toán các độ lệch chuẩn để giải quyết và loại trừ các khuyết tật nhằm để ổn định chất lượng.
  6. VOC (Voice of Customer): Hiểu được mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Nó bao gồm cả các bước nghiên cứu định tính và định lượng. Từ lúc bắt đầu của bất kỳ sản phẩm mới, quá trình, hoặc chủ động thiết kế dịch vụ để hiểu rõ hơn những mong muốn và nhu cầu của khách hàng.
  7. SIPOC: Xác định chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Qua đó biết được những bộ phận/công đoạn nào tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng để phát huy và cải tiến. Giảm nguồn lực cho những bộ phận/công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và cũng không quan trọng. Ứng dụng trong phân tích cấu trúc thượng tầng của doanh nghiệp.
  8. 5S: Sắp xếp một không gian làm việc hiệu quả và chất lượng bằng cách xác định, lưu trữ, duy trì trật tự các dụng cụ, vật dụng, công cụ, giấy tờ,….Nó còn là một công cụ thay đổi nhận thức và là nền tảng ban đầu để xây dựng các chương trình cải tiến.
  9. Quản lý trực quan: Hướng đến thông tin được truyền đạt bằng cách sử dụng tín hiệu, màu sắc, hình ảnh thay vì văn bản hoặc các hướng dẫn khác. Khi đó thông tin được truyền đạt nhanh chóng, hiệu quả và rõ ràng.
  10. Kaizen: Cải tiến liên tục về chất lượng, công nghệ, quy trình, năng suất, an toàn, và văn hóa nơi làm việc. Kaizen tập trung vào việc áp dụng những thay đổi nhỏ, hàng ngày nhưng mang lại những kết quả lớn theo thời gian.
  11. Lưu đồ: Thể hiện các bước trong một công việc, quy trình. Nó cung cấp một ngôn ngữ chung khi nhiều người cùng làm việc trong một công việc, quy trình.
  12. 5 whys: Giải quyết vấn đề đơn giản thông qua việc đặt khoảng 5 lần câu hỏi tại sao.
  13. Biểu đồ xương cá: Giải quyết vấn đề phức tạp và xác định các nguyên nhân gốc rễ thông qua các yếu tố 5M1E (Man: Con người; Materia: Nguyên vật liệu hoặc các yếu tố đầu vào, Method: Phương pháp; Mesure: Đo lường; Machine: Máy móc, thiết bị; Enviroment: Môi trường). Được linh hoạt sử dụng trong tất cả các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, thương mại, phân phối,…
  14. Biểu đồ PARETO: Ứng dụng nguyên lý 80/20 trong việc lập thứ tự ưu tiên và lựa chọn những công việc trọng yếu để giải quyết.
  15. Biểu đồ phân tán: Tìm ra được mối quan hệ giữa hai yếu tố nhằm giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp.
  16. JIT – Just In Time: Giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho tối ưu và tăng mức độ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, nó là phương pháp sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nhằm loại bỏ những lãng phí trong doanh nghiệp.
  17. KANBAN: Qui định dòng vật tư và là công cụ hỗ trợ việc áp dụng trong hệ thống kéo. Nó được sử dung như một tín hiệu, báo hiệu cái gì cần, khi nào cần và cần bao nhiêu. Ngoài ra, công cụ này cũng có thể áp dụng trong công việc hàng ngày như báo hiệu việc cần làm, việc hoàn thành, việc chưa hoàn thành.
  18. POKA – YOKE: Ngăn ngừa lỗi nhằm loại bỏ những lỗi phát sinh gây ra do con người.
  19. 101 – QUẢN LÝ DỰ ÁN: Cung cấp những công cụ, phương pháp và bài học kinh nghiệm nhằm giúp quản lý các yếu tố trong một dự án tối ưu: Chi phí, chất lượng, tiến độ, nguồn lực, rủi ro,…
  20. CTQ (Critical to Quality): Giúp doanh nghiệp biết được các đặc tính kỹ thuật hoặc ngôn ngữ của doanh nghiệp sau khi chuyển hoá từ ngôn ngữ của khách hàng (VOC). Qua đó nhằm giúp tối ưu sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp.

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về quản lý dự án
  – Nắm bắt được các yếu tố cần quản lý trong quản lý dự án
  – Các công cụ bổ trợ trong quản lý dự án
  – Thực hành để thấu hiểu và áp dụng
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Khung quản lý dự án
  – Quản lý tổng hợp dự án
  – Quản lý phạm vi dự án
  – Quản lý thời gian dự án
  – Quản lý chi phí dự án
  – Quản lý chất lượng dự án
  – Quản lý nguồn nhân lực dự án
  – Quản lý truyền thông dự án
  – Quản lý rủi ro dự án
  – Quản lý kế hoạch thu mua dự án
  – Quản lý các bên liên quan trong dự án
  – Trách nhiệm công việc

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về sự thay đổi và tại sao cần thay đổi?
  – Sự thay đổi giữa cấp quản lý và nhân viên khác nhau như thế nào?
  – Nắm bắt được các mô hình hiệu quả và cơ bản trong quản trị sư thay đổi
  – Các nguyên tắc và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi dành cho quản lý
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Định nghĩa về sự thay đổi
  – Tại sao cần phải thay đổi?
  – Thay đổi là gì?
  – Phân loại sự thay đổi
  – Đặc điểm của sự thay đổi
  – Quy luật của sự thay đổi
  – Tầm quan trọng của thay đổi: Chúng ta đang chịu áp lực bởi điều gì?
  Phần 2: Mô hình và Lý thuyết
  – 8 bước thay đổi của John Kotter
  – Mô hình ADKAR®
  Phần 3: 8 nguyên tắc để có thể quản trị sự thay đổi
  Phần 4: Công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi
  – Ma trận phân tích người liên quan
  – Biểu đồ Quyền lực/ Thái độ
  – Vượt qua sự phản kháng
  – Xây dựng trung tâm của sự thay đổi

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giúp nhân viên hiểu tại sao cần thay đổi
  – Giúp nhân viên hiểu những nội dung kiến thức cơ bản trong quản trị sự thay đổi
  – Chia sẻ và thảo luận và quyển sách: Ai lấy miếng pho mát của tôi để thấu hiểu về sự thay đổi
  – Các công cụ trong quản trị sự thay đổi phù hợp với nhân viên
  – Hiểu và liên hệ thực tế
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Định nghĩa về sự thay đổi
  – Tại sao cần phải thay đổi?
  – Thay đổi là gì?
  – Phân loại sự thay đổi
  – Đặc điểm của sự thay đổi
  – Quy luật của sự thay đổi
  – Tầm quan trọng của thay đổi: Chúng ta đang chịu áp lực bởi điều gì?
  Phần 2: Chia sẻ và thảo luận quyển sách “Ai lấy miếng pho mát của tôi?
  Phần 3: Mô hình và Lý thuyết
  – Mô hình của Beckhard
  – Mô hình của Bridges

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giới thiệu các kiến thức nền tảng về 5S và lợi ích của 5S
  – Ứng dụng của 5S đối với doanh nghiệp trong các hoạt động: loại bỏ lãng phí, an toàn, chất lượng, tại văn phòng,… như thế nào?
  – Thấu hiểu đúng các nguyên tắc trong 5S
  – Thấu hiểu về quản lý trực quan và ứng dụng – Phối hợp giữa 5S và Quản lý trực quan
  – Phương pháp triển khai duy trì 5S và Quản lý trực quan
  – Chia sẻ những kinh nghiệm triển khai thành công và những sai lầm thường gặp
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Ngày 1
  1. Tổng quan về 5S
  – Giới thiệu tổng quan về 5S
  – Những điểm nên làm và không nên làm
  – Áp dụng 5S nhằm để loại bỏ lãng phí
  – Áp dụng 5S để xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn
  – Những lợi ích của 5S
  2. Tổng quan về quản lý trực quan
  – Phương pháp để triển khai 5S và Quản lý trực quan
  – Các nguyên tắc về 5S với các bước
  + S1: Sàng lọc (Seiri)
  + S2: Sắp xếp (Seiton)
  + S3: Sạch sẽ (Seiso)
  + S4: Săn sóc (Seiketsu)
  + S5: Sẵn sàng (Shitzuke)
  Ngày 2
  1. Tổng quan về Quản lý trực quan (tiếp theo)
  – Áp dụng 5S trong an toàn, chất lượng, bảo trì thiết bị & năng suất
  – Áp dụng 5S tại văn phòng
  – Thực hiện 5S
  – Làm thế nào để triển khai 5S – vấn đề và giải pháp
  2. Phương pháp đánh giá 5S và Quản lý trực quan
  – Phương pháp đánh giá triển khai
  – Phương pháp duy trì 5S và Quản lý trực quan
  – Các yếu tố quan trọng để triển khai thành công

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về 5S và Quản lý trực quan và các lợi ích đối với văn phòng
  – Biết cách triển khai 5S tại văn phòng và nắm được phương pháp duy trì
  – Thực hành và hướng dẫn nhanh trên các biểu mẫu
  – Nhận định về các rủi ro trong môi trường làm việc tại văn phòng để phòng tránh
  – Nắm được các tiêu chuẩn về an toàn, sức khoẻ, môi trường trong văn phòng để bảo vệ bản thân và người xung quanh
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Ngày 1:
  1. Tổng quan về 5S và Quản lý trực quan
  – Tổng quan về 5S và Quản lý trực quan
  – Các nguyên tắc về 5S với các bước
  + S1: Sàng lọc (Seiri)
  + S2: Sắp xếp (Seiton)
  + S3: Sạch sẽ (Seiso)
  + S4: Săn sóc (Seiketsu)
  + S5: Sẵn sàng (Shitzuke)
  2. Phương pháp triển khai 5S và Quản lý trực quan
  – Thực hành trên biểu mẫu
  – Phương pháp duy trì 5S và Quản lý trực quan
  3. Thực hành: Kế hoạch hành động triển khai 5S và Quản lý trực quan tại văn phòng
  Ngày 2:
  1. Kiểm tra, đánh giá: Kế hoạch hành động triển khai 5S và Quản lý trực quan (bài tập ngày 1)
  2. Tư thế làm việc (Ergonomic)
  – Ảnh hưởng của tư thế làm việc đến sức khỏe
  – Thế nào là bệnh nghề nghiệp và tác hại
  3. Đánh giá rủi ro về môi trường làm việc văn phòng
  – Yếu tố Vật lý
  – Yếu tố Hóa học
  – Yếu tố Sinh học
  4. Các tiêu chuẩn quy định về an toàn, sức khỏe, môi trường trong văn phòng
  5. Kèm cặp nhóm: Hướng dẫn cách sử dụng biểu mẫu để đánh giá 5S và Quản lý trực quan tại văn phòng

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về Kaizen và các quy tắc trong Kaizen
  – Giới thiệu về các lãng phí trong doanh nghiệp
  – Hiểu về SIPOC và biết phân tích SIPOC trong doanh nghiệp
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Ngày 1:
  – Hiểu về Kaizen
  – Sự khác nhau giữa “cải tiến” và “đổi mới”
  – Giới thiệu về 8 loại lãng phí trong doanh nghiệp
  – Phân tích SIPOC trong doanh nghiệp
  – Các quy tắc trong Kaizen
  Ngày 2:
  – Các bước thực hiện Kaizen
  – Phương pháp triển khai Kaizen
  – Đo lường kết quả thực hiện Kaizen
  – Tránh những sai lầm thường gặp khi triển khai Kaizen

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu tổng quan về Lean 6 Sigma
  – Biết cách phân tích các công việc tạo ra giá trị gia tăng ngay tại doanh nghiệp mình
  – Hiểu về 8 + 1 lãng phí thường gặp trong doanh nghiệp
  – Ứng dụng vào phân tích các lãng phí tại doanh nghiệp và phương pháp loại bỏ các lãng phí
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Tổng quan về Lean 6 Sigma
  – Phân tích các công việc tạo ra giá trị gia tăng và không tạo ra giá trị gia tăng tại doanh nghiệp
  – Nhận diện 8 + 1 loại lãng phí
  – Phân tích cụ thể các lãng phí tại doanh nghiệp
  – Phương pháp loại bỏ các lãng phí

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Nắm bắt được nền tảng kiến thức về TQM và khai thác những lợi ích mà TQM mang lại
  – Hiểu và biết cách áp dụng các phương pháp và công cụ trong TQM
  – Nắm được các bước triển khai TQM trong doanh nghiệp
  – Biết được các phương pháp kiểm soát TQM
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Tổng quan về TQM
  – TQM là gì? Vai trò và lợi ích của TQM
  – Mục tiêu TQM
  – Các yếu tố cấu thành TQM
  – Đặc trưng cơ bản của TQM
  2. Nội dung TQM
  – Các phương pháp và công cụ trong quản lý chất lượng (TQM)
  + Chu trình PDCA
  + Mô hình quản lý hệ thống chất lượng
  + QCC
  + TQC
  + Mô hình Malcolm Baldrige của USA-Mỹ
  + Kaizen& 5S,…
  + Phương páp Just in time
  + TPM
  – Điều kiện áp dụng TQM thành công trong doanh nghiệp
  – Các bước triển khai hệ thống TQM
  – Ưu và nhược điểm của TQM khi áp dụng trong doah nghiệp
  – Hiệu quả TQM mang lại
  3. Kiểm soát TQM
  – Tiến trình giám sát và kiểm soát chất lượng
  – 7 công cụ thống kê

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 04 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giải thích về nguồn gốc cua TPM, hiểu về TPM và tầm quan trọng của TPM
  – Hiểu đúng về 6 tổn thất lớn về hiệu suất tổng thể thiết bị và 8 trụ cột trong TPM
  – Nắm bắt được các công cụ dùng để đo lường TPM nhằm ngăn ngừa các vấn đề phát sinh cho máy móc và thiết bị
  – Thực hành mô phỏng để thấu hiểu bài học
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Lịch sử của TPM
  2. Định nghĩa về TPM
  3. Tầm quan trọng của TPM
  4. Đo lường năng suất thiết bị
  – Xác định năng suất thiết bị
  – Tính hiệu quả của thiết bị
  – Những mong đợi từ thiết bị
  5. Hiểu 6 tổn thất lớn và cách xác định nguyên nhân gốc rễ
  – Hỏng hóc của máy móc thiết bị
  – Cài đặt và điều chỉnh
  – Dừng vặt khi vận hành
  – Tốc độ thấp
  – Lỗi khi khởi động
  – Lỗi trong sản xuất
  6. Chuyển đổi nhanh (SMED)
  7. Vai trò của OEE trong TPM
  8. Các bước thực hiện TPM
  9. 8 trụ cột của TPM
  – Cải tiến có trọng điểm
  – Bảo trì tự động
  – Bảo trì theo kế hoạch
  – Đào tạo và giáo dục
  – Quản lý thiết bị từ đầu
  – Bảo trì chất lượng
  – Hệ thống hỗ trợ
  – An toàn, sức khỏe và môi trường
  10. Mô phỏng các nhiệm vụ bảo trì tại trang web
  11. Bài học rút ra từ các hoạt động mô phỏng

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Giúp học viên hiểu và sử dụng các công cụ trong hộp công cụ quản lý chất lượng để tìm ra nguyên nhân của lỗi trong phương pháp, từ đó đề xuất giải pháp chính xác cho vấn đề chất lượng và cải thiện doanh nghiệp
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Dữ liệu
  – Định nghĩa
  – Vai trò của dữ liệu
  – Phân loại
  – Những tác động của dữ liệu
  – Sai số của dữ liệu
  – Mối quan hệ giữa dữ liệu
  – Chất lượng của dữ liệu
  – Phương pháp và cách tiếp cận trong thống kê, phân tích dữ liệu
  2. Lưu đồ (Flow Charts)
  – Tổng quan về lưu đồ
  – Các ký hiệu sử dụng trong lưu đồ
  – Phương pháp áp dụng
  – Các lưu ý khi sử dụng
  – Bài tập nhóm
  3. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
  – Tổng quan
  – Phương pháp áp dụng
  – Chi tiết của bảng kiểm tra
  – Các dạng phiếu kiểm tra
  – Các lưu ý khi sử dụng phiếu kiểm tra
  – Ví dụ
  – Bài tập nhóm
  4. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
  – Tổng quan
  – Lợi ích khi sử dụng biểu đồ nhân quả
  – Các bước để tạo nên biểu đồ nhân quả
  – Lưu ý quan trọng khi sử dụng biểu đồ nhân quả
  – Bài tập nhóm
  5. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
  – Tổng quan
  – Phương pháp áp dụng
  – Ví dụ
  – Bài tập nhóm
  6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
  – Tổng quan
  – Phương pháp áp dụng
  – Khi nào sử dụng biểu đồ phân tán?
  – Ví dụ
  – Bài tập nhóm
  7. Phân phối chuẩn và biểu đồ tần suất (Histogram Diagram)
  – Hiểu về phân phối chuẩn
  – Ví dụ
  – Một số đặc điểm của phân phối chuẩn
  – Phương pháp xác định Ti & Ci
  – Một số ứng dụng của phân phối chuẩn
  – Tổng quan về biểu đồ phân bố
  – Phương pháp áp dụng biểu đồ phân bố
  – Phân biệt CL & SL
  – Phương pháp áp dụng biểu đồ tần suấ
  – Bài tập nhóm
  8. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  – Tổng quan
  – Phương pháp chọn loại biểu đồ kiểm soát
  – Bài tập nhóm
  – Phương pháp vẽ biểu đồ kiểm soát cho biểu đồ X-R
  – Phương pháp vẽ biểu đồ kiểm soát cho biểu đồ kiểm soát p
  – Biểu đồ kiểm soát p
  – Cách đánh giá và sử dụng biểu đồ kiểm soát
  9. Giới thiệu về 6 Sigma
  – 6 Sigma là gì?
  – Các tỷ lệ sai lỗi theo khoảng sigma
  – Các nội dung chính của 6-Sigma
  – Phương pháp DMAIC
  – Giải quyết vấn đề kỹ thuật sử dụng các công cụ
  10. Một số biểu đồ hữu dụng khác giúp phân tích và kiểm soát bằng hình ảnh
  – Biểu đồ hình cột
  – Biểu đồ đường kẻ
  – Biểu đồ hình tròn
  – Biểu đồ mạng nhện
  YÊU CẦU: Tất cả học viên có máy tính đã cài sẵn Minitab, MS Excel, MS Visio

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu tổng quan về Lean và hình thành tư duy về Lean
  – Cùng nhận diện những lãng phí thường gặp trong văn phòng và phương pháp loại bỏ
  – Hiểu về 5S và quản lý trực quan trong văn phòng để bắt đầu áo dụng
  – Biết cách hình thành và xây dựng văn hoá cải tiến liên tục trong doanh nghiệp
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Tổng quan về Lean? Lợi ích của Lean
  2. Tư duy Lean áp dụng trong văn phòng
  3. Xác định những công việc tạo ra giá trị gia tăng và không tạo ra giá trị gia tăn trong văn phòng
  4. Nhận diện và loại bỏ 8 + 1 loại lãng phí trong văn phòng
  – Làm sai
  – Làm thừa
  – Chờ đợi
  – Làm không tạo GTGT
  – Biến động
  – Lưu trữ
  – Di chuyển
  – Không sử dụng đúng nguồn lực sáng tạo
  – Lãng phí về công nghệ
  5. Các công cụ và phương pháp loại bỏ lãng phí trong văn phòng
  6. Tổng quan về 5S và Quản lý trực quan trong văn phòng
  7. Xây dựng văn hoá cải tiến liên tục trong văn phòng

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 03 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Trang bị nhận thức về cải tiến và tư duy tinh gọn
  – Hiểu được tầm quan trọng của việc cải tiến
  – Nắm bắt được các nguyên tắc, công cụ và phương pháp quan trọng trong cải tiến
  – Hiểu về nền tảng để xây dựng văn hoá cải tiến liên tục
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Quản trị sự thay đổi
  2. Tổng quan về tư duy tinh gọn – Lean Thinking/Lean Awareness
  3. Các công cụ liên quan đến cải tiến:
  – PDCA
  – Kaizen
  – Kanban
  – 5S và VSM
  – SIPOC
  – Value Stream Mapping
  – Kanban
  – DMAIC
  4. 360 độ đánh giá và cải tiến
  5. Xây dựng nguyên tắc vàng giúp cải tiến thành công
  – Tính thống nhất
  – Tính kỷ luật
  – Tính cam kết
  6. Xây dựng các kênh truyền thông giúp việc cải tiến hiệu quả và điều chỉnh kịp thời
  7. Xây dựng ý tưởng “Idea Box”
  8. Xây dựng văn hóa cải tiến liên tục
  – Truyền thông
  – Thực thi
  – Thống kê và đánh giá
  – Điều chỉnh và cải tiến

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Cung cấp các kiến thức nền tảng về Hệ thống quản lý môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
  – Nâng cao ý thức về an toàn.
  – Trang bị các kỹ năng đánh giá – kiểm soát môi trường và an toàn sức khỏe con người.
  – Biết nhận diện và đánh giá mối nguy, biện pháp ngăn ngừa các tai nạn xảy ra.
  • NỘI DUNG CHÍNH
  – Cung cấp các kiến thức nền tảng về Hệ thống quản lý môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
  – Nâng cao ý thức về an toàn.
  – Trang bị các kỹ năng đánh giá – kiểm soát môi trường và an toàn sức khỏe con người.
  – Biết nhận diện và đánh giá mối nguy, biện pháp ngăn ngừa các tai nạn xảy ra.
  • NỘI DUNG CHÍNH
  Nhận diện và Định hướng an toàn
  – Luật định Việt Nam về An toàn – Sức khỏe – Môi trường
  – Tổng quan về hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường
  – Đánh giá và nhận diện rủi ro
  – Xây dựng ý thức an toàn cho nhân viên
  An toàn công trình xây dựng
  – Những mối nguy tại công trình xây dựng
  – Nguy cơ cháy nổ tại công trình
  – Biện pháp ngăn ngừa cháy nổ
  An toàn làm việc trên cao
  – Những mối nguy khi làm việc trên cao
  – An toàn dàn giáo
  – An toàn thang khi làm việc
  An toàn bảo vệ máy móc
  – Những mối nguy khi làm việc với máy móc thiết bị
  – Biện pháp an toàn bảo vệ máy móc
  An toàn đào xới
  – Những mối nguy đào xới
  – Biện pháp an toàn khi đào xới
  An toàn làm việc với điện
  – Những mối nguy với điện
  – Biện pháp ngăn ngừa nguy cơ khi làm việc với điện
  An toàn hóa chất
  – Những mối nguy khi làm việc hóa chất
  – Biện pháp an toàn khi làm việc hóa chất
  Những công việc phát sinh nhiệt
  – Những mối nguy khi làm việc phát sinh nhiệt
  – Biện pháp ngăn ngừa khi làm việc phát sinh nhiệt
  An toàn thiết bị nâng
  – Những loại thiết bị nâng
  – Những mối nguy khi làm việc với thiết bị nâng
  – Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị nâng
  Kiểm soát môi trường làm việc
  – Bụi, khói nơi công trường
  – An toàn bức xạ nhiệt
  – Ánh sáng, nhiệt độ
  – Trơn trượt, té ngã
  Họp an toàn đầu giờ
  – Cách tổ chức buổi họp an toàn đầu giờ làm việc
  Trang bị bảo hộ cá nhân
  – Cách trang bị và sử dụng bảo hộ cá nhân phù hợp

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 04 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý tích hợp và thực hiện được các quá trình tối ưu hóa như hoạch định, thực hiện, báo cáo về các cuộc đánh giá tích hợp trong một chu kì đánh giá. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho học viên các biện pháp và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá có hệ thống, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 9001:2008, 14001:2004 và 18001:2007
  • NỘI DUNG CHÍNH
  – Khái quát về các yêu cầu của ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004 và ISO 18001:2007. So sánh ba tiêu chuẩn
  – Mục đích, khái niệm, phạm vi và lợi ích của đánh giá nội bộ
  – Cách thức lập kế hoạch đánh giá, tìm hiểu phạm vi đánh giá, lập checklist chuẩn bị cho quá trình đánh giá
  – Các phương pháp tiếp cận quá trình bao gồm xác định các quá trình, các tài liệu và hồ sơ liên quan đến quá trình, đầu vào & đầu ra của quá trình, cách thức tiếp cận quá trình hiệu quả
  – Các nguyên tắc về thu thập bằng chứng khách quan, bằng chứng của sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001, ISO 14001, 18001 và hệ thống quản lý tích hợp của công ty
  – Định nghĩa, phân loại các điểm không phù hợp
  – Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ
  – Cách thiết lập & báo cáo kết quả đánh giá bao gồm các kết luận về không phù hợp & điểm nhận xét
  – Thông tin liên lạc trong quá trình đánh giá & kỹ năng trao đổi thông tin
  – Quy trình cải tiến sau đánh giá
  – Xây dựng & thực tập một chương trình đánh giá nội bộ cụ thể
  – Bài tập và thảo luận

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 04 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Khóa học giúp học viên có cái nhìn tổng quan về quản trị sản xuất, về xu hướng phát triển của Quản trị sản xuất hiện nay
  – Nhận thức về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của cán bộ Quản trị sản xuất
  – Cung cấp cho học viên các kỹ năng cần có trong Quản trị sản xuất như: Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự, kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy…
  – Cung cấp cho học viên các mô hình quản trị hàng dự trữ và các công cụ trong quản lý chất lượng
  – Kết thúc khóa học học viên sẽ biết áp dụng một cách linh hoạt các công tác: Hoạch định, tổ chức kiểm soát, lãnh đạo và phối hợp trong Quản trị sản xuất
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Tổng quan về quản trị sản xuất
  – Hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp
  – Các loại quá trình sản xuất
  – Mục tiêu của quản trị sản xuất
  – Quản trị sản xuất với các chức năng quản lý khác
  – Xu hướng phát triển của Quản trị sản xuất hiện nay
  – Các chiến lược sản xuất
  – Đánh giá
  2. Chân dung người Quản lý sản xuất
  – Vai trò, chức năng của Cán bộ Quản lý sản xuất
  – Nhiệm vụ của cán bộ Quản lý sản xuất
  – Yêu cầu về kỹ năng và tiêu chuẩn của cán bộ Quản lý sản xuất
  3. Hoạch định sản xuất
  – Bản chất của hoạch định sản xuất
  – Các bước trong hoạch định sản xuất
  – Các yếu tố cần hoạch định
  4. Tổ chức và điều hành sản xuất
  – Thực chất của Tổ chức sản xuất & Điều hành SX
  – Bố trí sản xuất
  – Đánh giá sử dụng năng lực sản xuất
  – Công cụ và phương pháp Quản trị sản xuất
  – Tạo động lực cho người lao động
  5. Quản trị hàng tồn kho
  6. Quản lý năng suất
  7. Quản lý chất lượng
  8. Giới thiệu tổng quan về 5S và Kaizen

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 23 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Nắm bắt được chân dung một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp.
  – Trang bị kiến thức quan trọng trong lãnh đạo và quản trị để trở thành người quản lý chuyên nghiệp.
  – Xây dựng chiến lược với vai trò là một giám đốc sản xuất.
  – Hiểu và thực hành nhanh các công cụ quản lý sản xuất tiên tiến hiện nay
  – Trang bị các kiến thức cốt lõi trong các khâu quản trị: chuỗi cung ứng, chất lượng, năng suất, sức khoẻ an toàn môi trường, quản trị dự án,…
  – Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo thực thụ và tổng quan các kỹ năng mềm của người giám đốc sản xuất.
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Vị trí, vai trò của người Giám đốc sản xuất (0.5 ngày)
  – Phân tích mô tả công việc của người Giám đốc sản xuất
  – Chân dung của người Giám đốc sản xuất hiện đại
  – Các năng lực cần có của người Giám đốc sản xuất hiện đại
  Phần 2: Lãnh đạo và quản trị (0.5 ngày)
  – Định nghĩa về lãnh đạo và quản trị
  – Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản trị
  – Các phương thức lãnh đạo hiệu quả
  – Các công cụ quản trị hiệu quả
  Phần 3: Xây dựng chiến lược với Hoshin – Kanri (2 ngày)
  – Định nghĩa về chiến lược
  – Tầm quan trọng của Quản trị chiến lược
  – Hoshin – Kanri
  – Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
  – Xây dựng các chiến lược cạnh tranh và sản xuất
  Phần 4: Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến (2 ngày)
  – Lean
  – 8 loại lãng phí
  – DMAIC
  – VOC
  – CTQ
  – SIPOC
  – VSM
  – Giám sát dòng chảy giá trị
  – Lưu đồ
  – 5 Whys
  – Biểu đồ xương cá
  – Biểu đồ Pareto
  – Biểu đồ Phân tán
  – JIT
  – Kanban
  – Poka-Yoke
  Phần 5: Quản trị sự thay đổi (2 ngày)
  – Định nghĩa về Sự thay đổi
  – Mô hình và lý thuyết
  – Công cụ và kỹ thuật trong quản trị sự thay đổi
  Phần 6: Quản trị chuỗi cung ứng (2 ngày)
  – Khái niệm về Quản trị chuỗi cung ứng
  – Kế hoạch sản xuất (Demand & Supply Planning)
  – Hoạch định sản xuất
  – Lập kế hoạch sản xuất
  – Kiểm tra và giám sát kế hoạch sản xuất
  – Quản trị vật tư
  – Quản trị tồn kho
  – Quản lý kho bãi
  Phần 7: Quản lý chất lượng (2 ngày)
  – Lý thuyết về Kiểm soát và đảm bảo chất lượng
  – Phân biệt QA và QC
  – Hiểu về TQM (Quản lý chất lượng toàn diện)
  – Quản lý chất lượng với 6 Sigma
  Phần 8: Quản lý nguồn nhân lực (2 ngày)
  – Phân tích các kiểu nhân viên
  – Các giai đoạn chuyển tiếp cá nhân
  – KPIs
  – Phương thức đánh giá nhân viên hiệu quả
  – Phương pháp triển khai QDIP/SQDC
  Phần 9: Quản lý năng suất (2 ngày)
  – Hiểu về Quản lý năng suất
  – Quản trị năng suất toàn diện với OEE
  – Tăng năng suất với 5S – Quản lý trực quan
  – Cải tiến liên tục với Kaizen
  Phần 10: Quản lý Sức khoẻ – An toàn – Môi trường (HSE) (1 ngày)
  – Tổng quan về HSE
  – Các luật định cần tuân thủ trong nhà máy
  – Cách thức triển khai HSE thành công trong nhà máy
  Phần 11: Quản lý dự án (1 ngày)
  – Tổng quan về quản lý dự án
  – Tầm quan trọng của quản lý dự án
  – Phân biệt các loại dự án trong nhà máy
  – Những hạng mục cần quản lý trong quản lý dự án (chi phí, chất lượng, thời gian, hiệu quả,…)
  Phần 12: Kỹ năng kèm cặp (Coaching) (1 ngày)
  – Tầm quan trọng của kèm cặp
  – Vòng tròn kèm cặp
  – Kèm cặp để nâng cao năng lực nhân viên
  – Vai trò của người giám đốc trong kèm cặp
  Phần 13: Uỷ quyền và giao việc (1 ngày)
  – Tầm quan trọng của uỷ quyền và giao việc
  – Các bước trong uỷ quyền và giao việc
  – Lựa chọn phương pháp uỷ quyền và giao việc phù hợp
  – Giám sát, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh khi uỷ quyền và giao việc
  Phần 14: Tạo động lực (1 ngày)
  – Tầm quan trọng của tạo động lực
  – Phương pháp tạo động lực
  – Áp dụng tháp Maslow trong tạo động lực
  – Đặt mục tiêu SMARTER trong tạo động lực
  – Ma trận Khả năng – Thái độ trong tạo động lực
  Phần 15: Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp (1 ngày)
  – Trang phục
  + Trang phục công việc
  + Trang phục dự tiệc
  – Tác phong chuyên nghiệp
  + Chào hỏi
  + Gọi tên
  + Giới thiệu
  + Bắt tay
  + Danh thiếp
  + Nước hoa
  + Lịch sự trong giao tiếp
  Phần 16: Tham quan kiến tập
  Phần 17: Tổng kết và trao giấy chứng nhận

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 23 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu được sức mạnh của hệ thống quản trị chất lượng
  – Hiểu và áp dụng các mô hình quản trị chất lượng hiệu quả
  – Áp dụng các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để quản trị chất lượng
  – Áp dụng quản trị dự án để quản trị chất lượng
  – Hiểu về hoạt động mô phỏng về Quản trị chất lượng toàn diện
  – Thiết lập hệ thống quản trị chất lượng tại công ty
  • NỘI DUNG CHÍNH
  1. Khảo sát năng lực học viên trước khoá học
  2. Tổng quan về chất lượng
  – Vai trò. vị trí của Giám đốc chất lượng
  – Định nghĩa chất lượng và quản trị chất lượng toàn diện
  – Hoạt động mô phỏng về Quản trị chất lượng toàn diện (TQM Simulation)
  3. Chiến lược trong quản trị chất lượng
  – Tư duy lõi trong quản lý chất lượng
  – Dịch vụ khách hàng & Quản lý phàn nàn của khách hàng
  – Hoạch định chiến lược quản trị
  – Phát triển và quản trị sản phẩm
  4. Các mô hình quản trị chất lượng hiệu quả
  – Các hệ thống quản lý chất lượng (ISO, OSHAS, HACCP, GMP,…)
  – 7 công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê phân tích (SPC)
  – Lean Six Sigma – Các công cụ quản trị tiên tiến
  5. Các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
  – Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  – Kỹ năng giao tiếp và truyền thông (với khách hàng nội bộ & bên ngoài) và tư duy độc lập
  – Quản trị dự án
  6. Các chuyên đề khác
  – Tham quan thực tế doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm
  – Chuyên đề hội thảo: Đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia chất lượng hàng đầu trong nước và quốc tế
  – Báo cáo dự án tốt nghiệp cuối khoá
  – Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

  LIÊN HỆ

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

  THE LEADERSHIP AND MANAGEMENT TOOLKIT

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Thấu hiểu về tư duy của người lãnh đạo thực thụ trong thời đại mới và các phong cách lãnh đạo
  – Lãnh đạo tình huống là gì? Các kiến thức/phương pháp/kỹ năng trong lãnh đạo tình huống và ứng dụng lãnh đạo tình huống trong quản lý thực tế
  – Hiểu và biết cách vận dụng các mô hình lãnh đạo tình huống hiệu quả nhất hiện nay
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Tư duy của Nhà lãnh đạo trong thời đại mới
  2. Phong cách lãnh đạo trong thời đại mới
  3. Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
  – Các yêu cầu đối với lãnh đạo theo tình huống
  – Mô hình lãnh đạo theo tình huống của Ken Blanchard và Paul Hersey
  – Các mức độ phát triển của nhân viên
  – 4 kiểu nhân viên phổ biến
  – Các cấp độ sẵn sàng của nhân viên
  – Phân tích các mô hình lựa chọn phong cách lãnh đạo theo tình huống
  – Các bước thực hiện
  – Áp dụng theo từng tình huống cụ thể
  + 02 dạng phong cách lãnh đạo
  + 03 yếu tố tạo ra tình huống
  + Phân tích mô hình lãnh đạo Fiedler

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về vai trò lãnh đạo và phân biệt vài trò quản lý và vai trò lãnh đạo
  – Thấu hiểu và biết cách vận dụng một số mô hình lãnh đạo kinh điển
  – Tự đánh giá phong cách lãnh đạo và xây dựng phong cách lãnh đạo của bản thân một cách linh hoạt và hiệu quả
  – Thấu hiểu và cung cấp một số phương pháp lãnh đạo với vai trò tạo ảnh hưởng, gắn kết
  – Trang bị một số công cụ và phương pháp trong hoạch định chiến lược tầm lãnh đạo
  – Quản trị sự thay đổi của cá nhân/nhóm/tổ chức hiệu quả
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Chân dung lãnh đạo? Phân biệt lãnh đạo và quản lý
  – Các mô hình lãnh đạo kinh điển và hiệu quả
  – Xây dựng phong cách lãnh đạo
  – Lãnh đạo với vai trò tạo ảnh hưởng và xây dựng lòng tin
  – Lãnh đạo tạo gắn kết
  – Lãnh đạo với việc hoạch định chiến lược và thiết lập mục tiêu
  – Quản trị sự thay đổi dành cho lãnh đạo

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 2 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về lãnh đạo và quản lý
  – Hiểu đúng về vai trò và chân dung người quản lý cấp trung chuyên nghiệp
  – Giới thiệu tổng quan các kỹ năng thiết yếu mà bất cứ người quản lý cấp trung nào cũng cần thực hiện trong quản lý con người và quản lý công việc
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Tổng quan về quản lý và lãnh đạo
  – Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
  – Vai trò của người quản lý cấp trung
  – Chân dung người quản lý cấp trung chuyên nghiệp
  Phần 2: Tổng quan về các kỹ năng của quản lý cấp trung
  1. Quản lý con người
  – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  – Phỏng vấn tuyển dụng
  – Xây dựng đội nhóm và làm việc nhóm
  – Đào tạo và phát triển
  – Tạo động lực
  – Đánh giá nhân viên
  – …
  2. Quản lý công việc
  – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc
  – Giao việc uỷ quyền
  – Giám sát và điều chỉnh
  – Đánh giá
  – …

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 24 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Trang bị các kiến thức nền tảng và quan trọng về quản trị doanh nghiệp
  – Biết cách xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp hiệu quả
  – Cập nhật và nắm bắt các kiến thức và cách áp dụng các mô hình quản lý với nhiều công cụ tiên tiến
  – Nền tảng xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao
  – Cách thức quản trị dự án chuyên nghiệp
  – Tổng quan các nội dung về tài chính, kế toán, thuế, markting với vai trò quản trị doanh nghiệp
  – Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
  – Thực hiện dự án để được đánh giá và tổng kết
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Lãnh đạo và quản trị
  Phần 2: Quản trị sự thay đổi
  Phần 3: Xây dựng chiến lược với Hoshin – Kanri
  Phần 4: Mô hình quản lý tiên tiến với 20 công cụ
  Phần 5: Văn hoá doanh nghiệp
  Phần 6: Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao
  Phần 7: Quản trị dự án
  Phần 8: Tài chính dành cho lãnh đạo
  Phần 9: Kế toán dành cho lãnh đạo
  Phần 10: Thuế dành cho lãnh đạo
  Phần 11: Marketing dành cho lãnh đạo
  Phần 12: Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
  Phần 13: Trình bày dự án thực tế tại doanh nghiệp tổng kết cuối khoá

  LIÊN HỆ

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

  HIGH PERFORMANCE WORKPLACE TOOLKIT

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về làm việc nhóm và tầm quan trọng của làm việc nhóm
  – Xác định và tránh những nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả
  – Xây dựng thái độ tích cực khi làm việc nhóm
  – Hiểu và thực hành một số công cụ và phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả
  – Trang bị kiến thưc về kỹ năng quản lý nhóm cho người quản lý
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Tổng quan về làm việc nhóm
  – Tầm quan trọng và lợi ích của làm việc nhóm
  – Thái độ tích cực trong làm việc nhóm
  – Các nguyên tắc thiết yếu trong làm việc nhóm
  – Những nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu quả
  – Các giai đoạn trong làm việc nhóm
  2. Kỹ năng làm việc nhóm
  – Kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm
  + Giao tiếp nội bộ
  + Giao tiếp giữa các nhóm
  – Giải quyết mâu thuẫn trong làm việc nhóm
  + Những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong làm việc nhóm
  + Quy trình giải quyết mâu thuẫn trong nhóm
  – Một số nguyên tắc quan trọng khi làm việc nhóm
  – Kỹ năng làm việc nhóm dành cho người quản lý nhóm
  + Tầm quan trọng của người lãnh đạo nhóm
  + Nguyên tắc quản lý/lãnh đạo nhóm hiệu quả

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về giao tiếp tầm quan trọng của giao tiếp
  – Tránh những sai lầm thường gặp trong giao tiếp, phá bỏ những rào cản thông thường khiến giao tiếp chưa thành công
  – Giới thiệu và thực hành một số công cụ và mô hình trong giao tiếp hiệu quả
  – Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Tổng quan về giao tiếp
  – Bản chất của giao tiếp và tầm quan trọng của giao tiếp
  – Xác định những rào cản trong giao tiếp
  – Những sai lầm thường gặp trong giao tiếp
  Phần 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  – Những nguyên tắc và mô hình giao tiếp kinh điển để thu phục lòng người
  – 30s tạo ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp
  – Phân loại các đối tượng giao tiếp: Mô hình DISC và sử dụng mô hình hiệu quả trong giao tiếp
  – Kỹ năng nói
  – Kỹ năng lắng nghe
  – Kỹ năng phản hồi
  – Kỹ năng đặt câu hỏi
  – Business Etiquette

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về thuyết trình và các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình thành công
  – Nắm bắt được những yếu tố quan trọng trong suốt quá trình trước, trong và sau khu thực hiện bài thuyết trình
  – Các kỹ thuật tăng hiệu quả trong thuyết trình để bài thuyết trình sinh động, thuyết phục hơn đối với người nghe
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Thuyết trình và vai trò của thuyết trình
  – Thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả
  – Các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình thành công:
  + Xây dựng nội dung
  + Thiết kế
  + Kỹ năng trình bày
  Phần 2: Quy trình thực hiện bài thuyết trình hiệu quả
  – Trước khi thuyết trình:
  + Xác định rõ mục tiêu buổi thuyết trình
  + Xác định đối tượng người nghe
  + Thu thập các thông tin về đặc tính của khách hàng/đối tác/người nghe
  + Chuẩn bị về nội dung xây dựng bài thuyết trình hiệu quả
  + Chuẩn bị tâm lý khi thuyết trình
  – Thực hiện bài thuyết trình
  + Phương pháp tạo 1 mở đầu thu hút và ấn tượng
  + Trình bày hiệu quả các nội dung chính
  + Kiểm soát các câu hỏi và tiến trình của buổi thuyết trình
  + Kết thúc ấn tượng
  – Sau khi thuyết trình
  + Phương pháp đánh giá và cải tiến bài thuyết trình
  Phần 3: Tăng hiệu quả trong khi thuyết trình
  – Phương pháp phản hồi trong khi thuyết trình
  – Khuyến khích sự tham gia của khán giả – thiết lập giao tiếp hai chiều
  – Phương pháp nhấn mạnh những nội dung quan trọng
  – Một số “mẹo” khi thuyết trình trong kinh doanh hiệu quả
  – Quản lý thời gian hiệu quả trong khi thuyết trình
  – Sử dụng yếu tố phi ngôn từ trong thuyết trình
  + Linh hoạt điều chỉnh ngữ điệu
  + Liên hệ ánh mắt
  + Cử chỉ trong lúc thuyết trình
  + Cách thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể biểu cảm

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về vấn đề và các loại vấn đề để xác định đúng vấn
  – Xây dựng thái độ tích cực khi giải quyết vấn đề
  – Nắm được quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
  – Hiểu và thực hành một số công cụ và phương pháp quan trọng trong giải quyết các vấn đề
  – Một số phương pháp ra quyết định và những lưu ý khi ra quyết định
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Hiểu đúng về “vấn đề”
  – Các loại vấn đề thường gặp
  – Thái độ tiếp nhận khi gặp vấn đề
  – Nguyên tắc giải quyết vấn đề: Yếu tố con người, Thái độ, Hệ thống Điều hành, Tổ chức
  – Quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
  – Các phương pháp và công cụ giải quyết vấn đề
  + Ma trận Quan trọng – Khẩn cấp
  + Kỹ thuật vận não công Brainstorming
  + Flow Chart
  + 5 whys
  – Tư duy logic và tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề
  – Bài tập thực hành các công cụ giải quyết vấn đề
  – Kỹ năng ra quyết định
  – Những sai lầm thường gặp khi ra quyết định
  – Phương pháp ra quyết định khi làm việc theo nhóm
  – Các phong cách ra quyết định
  – Xây dựng phương án thay thế và phòng ngừa rủi ro cho các quyết định
  – Bài tập thực hành

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Nhận diện được những yếu tố gây lãng phí thời gian
  – Hiểu và thực hành các công cụ giúp quản lý thời gian hiệu quả
  – Biết cách phân chia các công việc để thực hiện theo ma trận quan trọng và khẩn cấp
  – Biết cách lập kế hoạch cơ bản để quản lý thời gian hiệu quả hơn
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Tầm quan trọng của quản lý thời gian
  – Nhận diện những “kẻ cắp” thời gian
  – Các công cụ hiệu quả trong quản lý thời gian
  + Ma trận Quan trọng – Khẩn cấp trong quản lý thời gian
  + Phương pháp Pareto (Nguyên tắc 80/20)
  + Xây dựng lịch làm việc cá nhân
  + Phương pháp loại bỏ những nguyên nhân gây lãng phí thời gian
  + Áp dụng công nghệ trong quản lý thời gian
  + Lập kế hoạch để quản lý thời gian hiệu quả
  + Thực hành bài tập

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về Coaching và chu trình phát triển năng của con người
  – Biết cách thu phục và xây dựng niềm tin trước khi hướng dẫn kèm cặp
  – Nắm bắt được quy trình huấn luyện kèm cặp chuyên nghiệp: trước – trong – sau
  – Trang bị và thực hành một kỹ năng thiết yếu trong Coaching và các mô hình Coaching kinh điển và hiệu quả
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Xây dựng nền tảng phát triển năng lực coaching
  – Chu trình phát triển năng lực: ASK
  – Tìm hiểu về coaching
  – Khái niệm
  – Lợi ích: Đối với nhân viên, người quản lý và công ty
  – Đặc điểm
  – Các kỹ năng cần có khi coaching
  – 7 nguyên tắc trong huấn luyện kèm cặp
  2. Xây dựng niềm tin và mối quan hệ
  – Xác định giá trị cốt lõi bản thân nhằm tạo tin tưởng và làm gương trong lãnh đạo
  – Xây dựng mối quan hệ thông qua cách đối nhân xử thế
  3. Qui trình huấn luyện kèm cặp
  4. Các kỹ năng cần thiết trong huấn luyện kèm cặp
  – Giao tiếp: Giao tiếp thuyết phục và giải quyết vấn đề
  – Lắng nghe: 4 cấp độ lắng nghe
  – Đặt câu hỏi: Câu hỏi đóng và câu hỏi mở
  – Phản hồi tích cực
  5. Các công cụ coaching: ISAC, CARI, LETA, GROW (Hiểu và thực hành nhanh các công cụ)

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về xung đột và xây dựng thái độ tích cực khi tiếp nhận các xung đột
  – Nắm được quá trình giải quyết xung đột cần có những bước nào
  – Hiểu và thực hành một số công cụ để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của xung đột
  – Giới thiệu các kỹ năng thiết yếu khi giải quyết xung đột
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Xung đột và vai trò của người quản lý
  – Xung đột là gì?
  – Nguồn gốc của xung đột
  – Xung đột có “lợi” hay có “hại”
  – Dấu hiệu và thái độ đối với xung đột
  – Vai trò của người quản lý trong việc quản lý xung đột
  – Kết quả và hậu quả của quản lý xung đột
  2. Phân loại xung đột
  – Xung đột bên trong
  – Xung đột bên ngoài
  3. Các bước giải quyết xung đột
  4. Các công cụ và kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
  – Các công cụ tìm nguyên nhân gốc rễ của xung đột:
  + Kỹ thuật vận não công Brainstorming
  + Flow Chart
  + 5 whys
  + Biểu đồ xương cá
  – Các hình thức giải quyết xung đột và lựa chọn các hình thức giải quyết xung đột phù hợp với hoàn cảnh
  – Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết xung đột
  + Kỹ năng lắng nghe
  + Kiểm soát sự căng thẳng và cảm xúc tiêu cực
  + Kỹ năng thương lượng và hòa giải
  – Nguyên tắc giải quyết xung đột
  – Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về tư duy trong bán hàng và chân dung người bán hàng chuyên nghiệp
  – Cung cấp các phương pháp, công cụ hiệu quả trong các kỹ năng cốt yếu về bán hàng
  – Nắm bắt được 1 số phương pháp và cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả nhầm gia tăng mức độ trung thành của khách hàng
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Hoạt động “phá băng khóa học”
  Phần 2: Giới thiệu tổng quan về bán hàng
  – Phẩm chất người bán hàng chuyên nghiệp
  – Xây dựng hình ảnh và tác phong của người bán hàng chuyên nghiệp
  – Rèn luyện và tạo hình ảnh qua 3V
  + Chọn lọc và sử dụng ngôn từ hiệu quả có chủ đích (Verbal)
  + Rèn luyện giọng nói tạo sự rõ ràng và tự tin (Vocal)
  + Tạo hình ảnh tác phong người bán hàng thành công (Visual)
  Phần 3: Quy trình bán hàng
  – Trước bán hàng
  – Trong bán hàng
  – Sau bán hàng
  Phần 4: Quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng chính
  – Quy trình tìm kiếm và thẩm định khách hàng tiềm năng
  – Xác lập chuẩn và tiêu chí chọn lựa khách hàng tiềm năng
  – Sử dụng nguyên tắc Pareto 80/20
  Phần 5: Tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu
  – Tạo profile cho khách hàng
  – Xác định động lực ra quyết định của khách hàng
  – Hiểu nguyên tắc và quy trình mua hàng của khách hàng
  – Kỹ thuật đặt câu hỏi và lắng nghe trong khai thác nhu cầu và mong muốn của khách hàng
  – Nhu cầu phía sau nhu cầu
  Phần 6: Đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  – Phương pháp đề xuất giải pháp từ vấn đề của khách hàng
  – Phân tích FAB để thuyết phục khách hàng
  – Cách thức trình bày đề xuất (Proposal)
  – Kỹ năng trình bày thuyết phục trong bán hàng B2BLập kế hoạch sản xuất
  – Bài tập ứng dụng
  Phần 7: Kết thúc bán hàng
  – Nhận ra dấu hiệu để chốt lại vấn đề
  – Các cách thức chốt sales
  – Thực hành các kỹ thuật kết thúc bán hàng
  Phần 8: Xử lý các phản đối của khách hàng
  – Xem xét sự từ chối của khách hàng là cơ hội
  – Xác định rõ sự từ chối của khách hàng
  – Phân loại các từ chối và xử lý hiệu quả các từ chối của khách hàng
  – Quy trình xử lý các từ chối của khách hàng
  Phần 9: Đàm phán hợp đồng
  – Xác dịnh thời điểm bắt đầu đàm phán
  – Xác định các biến số (variables) trong đàm phán
  – Xác định các khoản mục cần đàm phán (contract terms)
  – Các nguyên tắc đàm phán & cách áp dụng hiệu quả
  Phần 10: Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
  – Thấu hiểu tầm quan trọng của chăm sóc khách hàng
  – Phân tích tâm lý khách hàng – những nguyên nhân khiến khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm – dịch vụ
  – Các hình thức/phương pháp chăm sóc khách hàng doanh nghiệp hiệu quả
  – Xu hướng chăm sóc khách hàng mới

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về tầm quan trọng của lập kế hoạch và tránh những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch
  – Hiểu và thực hành các công cụ quan trọng trong lập kế hoạch
  – Biết cách quản lý thời gian trong lập kế hoạch để đảm bảo kế hoạch đúng như đã hoạch định
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Tầm quan trọng của lập kế hoạch
  – Những sai lầm thường gặp khi lập kế hoạch
  – Các công cụ quan trọng trong lập kế hoạch
  + SMARTER
  + Ma trận khẩn cấp – quan trọng
  + Phân tích nguồn lực bằng 5M
  + Ma trận trách nhiệm RASCI
  + 5W1H2C1M
  – Kỹ năng quản lý thời gian
  + Nhận diện và loại bỏ những việc gây lãng phí thời gian
  + Các công cụ quản lý thời gian hiệu quả
  + Loại bỏ những sự gián đoạn khi thực hiện công việc

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về thương lượng đàm phán và tầm quan trọng của thương lượng đàm phán
  – Cung cấp các công cụ, phương pháp trong suốt quá trình đàm phán từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc
  – Các chiến lược và chiến thuật trong đàm phán
  • NỘI DUNG CHÍNH

  1. Định nghĩa thương lượng
  2. Tầm quan trọng của thương lượng
  3. Các hình thức đàm phán
  4. Quy trình đàm phán
  – Trước khi đàm phán:
  + Chuẩn bị mục đích đàm phán
  + Chuẩn bị thời gian và địa điểm đàm phán
  + Chuẩn bị giới hạn đàm phán
  + Chuẩn bị quy trình đàm phán
  – Trong quá trình đàm phán:
  + Phương pháp bắt đầu đàm phán
  + Cung cấp những kỳ vọng riêng
  + Kỹ năng đàm phán và quản lý xung đột
  + Hiểu được kỳ vọng của đối tác
  + Kiểm soát cảm xúc
  + Công cụ đánh giá xung đột
  + Kỹ năng giải quyết xung đột
  + Chuyển giao xung đột để có cơ hội
  + Tránh những thứ trong giải quyết xung đột
  + Khắc phục tình huống khó khăn
  – Sau khi đàm phán:
  + Xây dựng thỏa thuận
  + Xây dựng các quy tắc trong thỏa thuận
  + Xây dựng và theo dõi kế hoạch hành động

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Nắm được những kỹ năng cần thiết của người quản lý cuộc họp
  – Biết cách hoạch định và chuẩn bị cuộc họp để quản lý cuộc họp hiệu quả
  – Biết cách điều phối tiến trình trong cuộc họp
  – Cách thức xử lý xung đột và khủng hoảng trong các cuộc họp
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Khái quát về hội họp và các hình thức hội họp
  + Các hình thức hội họp nói chung và họp nội bộ trong cơ quan tổ chức nói riêng
  + Vai trò và những kỹ năng cần thiết của những người quản trị hội họp
  – Hoạch định hội họp
  + Xác định mục tiêu, thành phần dự họp; xây dựng nội dung chương trình họp
  + Các căn cứ để xác định thời gian và địa điểm tổ chức
  + Các vấn đề về ngân sách họp và dự trù kinh phí hội nghị, hội thảo
  – Công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp
  + Nội dung chuẩn bị cho cuộc họp
  + Công tác hậu cần cần thiết cho cuộc họp
  + Thực hành, đóng vai xử lý tình huống
  – Điều hành cuộc họp
  + Phần mở đầu: Phá băng và truyền thông
  + Phần chính: Nguyên tắc “bãi đậu xe”
  + Phần kết thúc: Chốt vấn đề và bước tiếp theo
  – Quản lý Xung đột và khủng hoảng trong hội họp
  + Nhận biết tiến trình cuộc họp và sự xuất hiện khủng hoảng
  + Cách giải quyết các xung đột và khủng hoảng trong hội họp
  – Thực hành và đóng vai một cuộc họp

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về động lực làm việc của nhân viên
  – Tránh những sai lầm thường gặp khi tạo động lực cho nhân viên
  – Các công cụ và mô hình quan trọng cần nắm bắt khi tạo động lực cho nhân viên
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Tại sao cần tạo động lực cho nhân viên
  – Vai trò của quản lý cấp trung đối với việc tạo động lực cho nhân viên
  – Các sai lầm thường gặp khiến việc tạo động lực cho nhân viên chưa hiệu quả
  – Bản chất động lực làm việc của nhân viên là gì?
  – Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên:
  + Phân loại nhân viên để tạo động lực hiệu quả
  + Thấu hiểu tâm lý nhân viên – Các giai đoạn chuyển tiếp cá nhân
  + Công cụ quan trọng trong tạo động lực: Tháp nhu cầu Maslow, thuyết kỳ vọng
  – Phương pháp khích lệ và xây dựng đội ngũ hiệu quả

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Tối ưu quá trình phỏng vấn: trước, trong, sau bằng một số kỹ thuật để buổi phỏng vấn hiệu quả và chọn được ứng viên phù hợp
  – Các yếu tố cần lưu ý trong quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp
  – Các kỹ năng cần thiết của người phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn ứng viên để đánh giá đúng người – đúng việc
  – Các hình thức hỗ trợ nhân viên hoà nhập với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Trước phỏng vấn
  – Phân tích vị trí tuyển dụng và xác định tiêu chuẩn của ứng viên
  – Xác định kênh tìm kiếm ứng viên hiệu quả nhất
  – Kỹ năng sơ vấn và lọc hồ sơ ứng viên
  Phần 2: Phỏng vấn và đánh giá ứng viên
  – Các phương pháp phỏng vấn hiện đại
  – Các kỹ thuật đánh giá hành vi và đánh giá năng lực ứng viên
  – Cách thức đặt câu hỏi để đánh giá đúng ứng viên
  – Xử lý các tình huống trong quá trình phỏng vấn
  Phần 3: Về quy trình tuyển dụng
  – Xây dựng chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp
  – Kỹ năng xây dựng nguồn tìm kiếm ứng viên
  – Xây dựng kịch bản của buổi phỏng vấn
  – Đánh giá ứng viên
  Phần 4: Hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập với doanh nghiệp
  – Theo dõi và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn các vòng tiếp theo
  – Hỗ trợ quá trình nhận việc
  – Hỗ trợ quá trình hội nhập, thử việc

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu đúng về đào tạo và phát triển
  – Nhận thức vai trò đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp và vai trò của người quản lý trong đào tạo và phát triển nhân viên
  – Xây dựng và thúc đẩy tư duy đào tạo và phát triển nhân viên cho nhà quản lý
  – Nắm rõ quy trình đào tạo và phát triển nhân viên chuyên nghiệp
  – Biết cách lựa chọn các phương pháp đào tạo phù hợp đối với mỗi loại nhân viên
  – Tránh những sai lầm và rào cản khi đào tạo và phát triển nhân viên
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Tổng quan về đào tạo và phát triển
  – Đào tạo và phát triển là gì
  – Phân biệt đào tạo và phát triển
  – Tư duy trong đào tạo và phát triển nhân viên của nhà quản lý
  – Ảnh hưởng của đào tạo và phát triển nhân viên đối với tổ chức và đối với các cấp quản lý
  – Vai trò của quản lý cấp trung trong việc đào tạo và phát triển nhân viên
  Phần 2: Đào tạo và phát triển nhân viên
  – Quy trình đào tạo và phát triển
  – Các phương pháp đào tạo và phát triển hiệu quả và phù hợp với mỗi loại nhân viên và mỗi bộ phận/phòng ban
  – Công cụ/mẫu biểu trong đào tạo và phát triển nhân viên
  – Những lưu ý và sai lầm cần tránh khi đào tạo và phát triển nhân viên

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về cảm xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc
  – Hiểu về sự căng thẳng và một số phương pháp giải toả sự căng thẳng
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Lý do cần kiểm soát cảm xúc
  – Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc
  – Chế ngự cảm xúc bản thân trong mọi hoàn cảnh
  + Hậu quả của việc thiếu kiềm chế cảm xúc
  + Lợi ích của việc quản lý cảm xúc
  + Quy luật điều khiển mọi cảm xúc
  – Quản lý căng thẳng – cân bằng giữa công việc và cuộc sống
  + Căng thẳng xuất phát từ đâu?
  + Đánh giá mức độ cân bằng giữa cuộc sống và công việc
  + Xác định các lĩnh vực có thể điều chỉnh và sắp xếp thời gian phù hợp
  + Lập kế hoạch tạo cân bằng cho cuộc sống và công việc
  + Một số công cụ: SMART, Pareto trong đặt mục tiêu và quản lý công việc, cuộc sống
  – Một số phương pháp giải toả căng thẳng ngắn hạn và dài hạn
  – Một số cách thức tạo ra cảm xúc tích cực

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 02 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Thấu hiểu được bản chất của việc chăm sóc khách hàng và dịch vụ khách hàng
  – Cách thức tạo ấn tượng với khách hàng để tăng mức độ ghi nhớ và nhận biết về bản thân và công ty
  – Biết cách xử lý các khiếu nại của khách hàng và khiến khách hàng hài lòng ngoài mong đợi
  • NỘI DUNG CHÍNH

  – Hiểu về chăm sóc khách hàng
  + Mô tả dịch vụ khách hàng
  + Xác định mong đợi của khách hàng
  + Cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
  + Các hình thức chăm sóc khách hàng cơ bản hiện nay
  – Tập trung vào khách hàng
  + Tạo ấn tượng đầu tiên tích cực
  + Xác định và đáp ứng nhu cầu từ khách hàng
  + Tạo ấn tượng tích cực cuối cùng
  – Xử lý khiếu nại
  + Giúp khách hàng dễ dàng khiếu nại
  + Các khiếu nại thường gặp và quy trình xử lý
  + Một số phương pháp giúp xoa dịu và khiến khách hàng hài lòng
  – Giải quyết vấn đề cho khách hàng
  + Đối phó với những khách hàng khó chịu và khó tính
  + Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời
  + Tập trung vào vấn đề của khách hàng và mang tới những giá trị gia tăng khiến khách hàng hài lòng

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu về đào tạo và cách học của người đi làm để biết cách sử dụng các phương pháp đào tạo hiệu quả
  – Nắm được chân dung của một trainer chuyên nghiệp, vai trò, tố chất, kỹ năng, thái độ,…
  – Nắm được toàn bộ quy trình đào tạo (trước, trong, sau) cần làm những công việc gì
  – Các kỹ năng thiết yếu đối với người trainer chuyên nghiệp
  • NỘI DUNG CHÍNH

  Phần 1: Tổng quan về đào tạo
  – Định nghĩa đào tạo
  – Các loại hình đào tạo trong doanh nghiệp
  – Chân dung của một trainer chuyên nghiệp
  – Vượt qua những sai lầm phổ biến trong đào tạo
  – Cách học của người trưởng thành & các phương pháp đào tạo hiện đại ngày nay
  Phần 2: Quy trình đào tạo
  – Trước đào tạo
  – Trong đào tạo
  – Sau đào tạo
  Phần 3: Các kỹ năng và phương pháp trong đào tạo
  – Kỹ năng giao tiếp
  – Kỹ năng lắng nghe
  – Kỹ năng phản hồi
  – Kỹ năng xử lý các tình huống khó
  – Kỹ năng thuyết trình
  – Kỹ năng thiết kế bài giảng theo ADDIE
  – Kỹ năng & kỹ thuật giảng dạy khác
  + Các hành vi phi ngôn ngữ (giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt,…)
  + Sử dụng dụng cụ trực quan (máy LCD, OHP, Flipchart,…)
  + Sắp xếp phòng học và kiểm soát thời gian
  + Mở đầu thu hút, kết thúc ấn tượng
  + Xử lý các tình huống khó
  + Một số “tips” trong giảng dạy hiệu quả để thu hút và tạo động lực cho học viên
  Phần 4: Thực hành
  – Chuẩn bị bài và trình bày giảng dạy một nội dung cụ thể
  – Sau khi trình bày, học viên sẽ có bảng điểm và được đánh giá với các tiêu chí chi tiết và cụ thể như các trainer chuyên nghiệp

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  – Hiểu tầm quan trọng của trang phục và biết cách lựa chọn trang phục một cách chuyên nghiệp đối với nam nữ
  – Nắm bắt được những lễ nghi cơ bản và quan trọng trong giao tiếp để tạo nên hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp: cách trao danh thiếp, bắt tay, chào hỏi,…
  – Thực hành các bài tập để trải nghiệm và ghi nhớ
  • NỘI DUNG CHÍNH
  Phần 1: Trang phục
  – Tầm quan trọng của trang phục
  – Trang phục công việc
  a) Đối với nữ
  + Áo
  + Suit
  + Váy/Đầm
  + Trang điểm
  + Túi xách
  + Sơn móng tay
  + Giày
  + Tóc
  + Mắt kính
  + Nước hoa
  + Đồng hồ
  b) Đối với nam
  + Áo
  + Quần
  + Vest
  + Thắt lưng
  + Vớ/Giày
  + Cà vạt
  + Kẹp cà vạt
  + Mắt kính
  + Túi xách
  + Nước hoa
  + Đồng hồ
  Phần 2: Tác phong chuyên nghiệp
  – Chào hỏi
  + Khi gặp nhau lần đầu tiên
  + Khi gặp nhau các lần khác nhau
  + Thứ tự
  – Gọi tên
  + Theo địa vị/học vị/chức vụ
  + Theo tuổi tác
  + Phụ nữ có gia đình
  – Giới thiệu
  + Nguyên tắc
  + Gặp lần đầu
  + Thứ tự giới thiệu
  + Khi giới thiệu phụ nữ
  + Giới thiệu với người cùng tuổi/cùng giới thiệu
  + Khi được giới thiệu
  + Khi ngồi vào bàn
  – Bắt tay
  + Quy trình bắt tay
  + Các nguyên tắc trong khi bắt tay
  + Khi bắt tay 2 vợ chồng
  + Những điều cần tránh trong khi bắt tay
  – Danh thiếp
  + Thông tin trên danh thiếp
  + Quy trình nhận danh thiếp
  + Quy trình trao danh thiếp
  + Các điều cần tránh khi trao danh thiếp

  LIÊN HỆ

  Thời lượng: 01 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  – Hiểu đúng về giao việc và uỷ quyền
  – Tránh những sai lầm thường gặp trong giao việc và uỷ quyền
  – Các công cụ quan trọng trong giao việc và uỷ quyền
  • NỘI DUNG CHÍNH
  – Giao việc và uỷ quyền là gì và khác nhau như thế nào
  – Giao việc và uỷ quyền là gì và khác nhau như thế nào
  – Những sai lầm cần tránh khi giao việc và ủy quyền
  – Phân loại công việc để giao đúng người, đúng việc
  – Xác định ma trận Will – Skill để giao việc
  – Lộ trình giao việc và ủy quyền
  – Kiểm tra, đánh giá
  – Điều chỉnh kịp thời

  LIÊN HỆ