Theo Marvin Bower – Tổng Giám đốc, McKinsey: “Văn hóa doanh nghiệp là tất cả các thành tố mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình kinh doanh và di sản để lại cho thế hệ kế tiếp.”

Có thể hiểu văn hóa doanh nghiệp là niềm tin và giá trị chung được thiết lập bởi các ban lãnh đạo doanh nghiệp. Sau đó, chúng sẽ được truyền đạt và củng cố thông qua các phương pháp khác nhau, cuối cùng định hướng nhận thức, hành vi và hiểu biết của nhân viên. Nói một cách đơn giản, một cấu trúc và thiết kế của doanh nghiệp có thể được xem như là “cơ thể” và văn hóa là “linh hồn” của nó.

Sau đây là 09 sai lầm mà các doanh nghiệp thường hay gặp phải thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

1️⃣ Sao chép hoàn toàn văn hóa của doanh nghiệp khác

2️⃣ Triển khai không đúng với chiến lược

3️⃣ Triển khai mà không có kế hoạch

4️⃣ Không làm gương

5️⃣ Chọn sai nhóm dẫn đầu

6️⃣ Tuyển dụng và giữ lại sai nguồn lực

7️⃣ Không tạo môi trường cho nhân viên

8️⃣ Không có những chiến thắng ngắn hạn

9️⃣ Truyền thông kém hiệu quả

Tóm lại, văn hóa doanh nghiệp là do chính doanh nghiệp tạo nên và yếu tố này quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Mỗi tổ chức có một đặc trưng riêng và chúng đã tạo nên văn hóa doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi, thói quen, cách đào tạo hay quy định trang phục, giao tiếp,…đã tạo nên nét đặc trưng riêng giúp mọi người có thể phân biệt được doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Từ đó doanh nghiệp ngày càng phát triển cũng như thương hiệu của doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh.