TRẦN QUỐC PHÚC Chủ tịch, Hội Thảo Việt

  • Liên hệ

  • Sau khi đọc quyển sách, tôi đánh giá rất cao tác giả Ngô Công Trường

Thông tin sản phẩm

"Quyển sách này giải quyết bài toán cốt lõi trong tư duy của một người khởi nghiệp. Tôi tin rằng, người hiểu được những tư tưởng này sẽ làm kinh doanh nhẹ nhàng và bền vững."

 TRẦN QUỐC PHÚCChủ tịch, Hội Thảo Việt

Bình luận

body { color: #b30000;}