Quản Trị Rủi Ro

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Định nghĩa Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.
 • 5 thành phần của Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.
 • Thiết lập mục tiêu.
 • Quan hệ giữa mục tiêu và các thành phần.
 • Chu trình PDCA và hệ thống Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.
 • Vai trò và trách nhiệm Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ trong tổ chức.
 • Xây dựng quy chế Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.
 • Xây dựng chính sách & quy trình Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.
 • Xây dựng môi trường kiểm soát.
 • Thông tin đầu vào của rủi ro vòng đời quy trình.
 • Những yếu tố quan trọng trong nhận diện rủi ro.
 • Cách xác định đúng rủi ro.
 • Lập tài liệu rủi ro.
 • Phương pháp nhận diện rủi ro.
 • Danh sách rủi ro.
 • Phân tích rủi ro định tính.
 • Xác định xác suất và tác động.
 • Xếp hạng rủi ro trong 1 vòng đời quy trình.
 • Chuyển rủi ro vào danh sách xử lý.
 • Phân tích định lượng.
 • Xác suất và tác động.
 • Giá trị kỳ vọng.
 • Chiến lược xử lý rủi ro.
 • Kế hoạch dự phòng.
 • Rủi ro thứ cấp.
 •  Dự phòng.
 • Mục tiêu kiểm soát hệ thống.
 • Mục tiêu kiểm soát hoạt động.
 • Các loại kiểm soát.
 • Quy trình lực chọn kiểm soát.
 • Lập tài liệu ma trận kiểm soát.
 • Chi phí và hiệu quả của kiểm soát.
 • Nhận diện người liên quan.
 • Kế hoạch truyền thông.
 • Truyền thông.
 • Quản lý sự mong đợi người liên quan.
 • Nền tảng của đánh giá.
 • Bản chất của thông tin trong đánh giá.
 • Thiết kế cuộc đánh giá hiệu quả.
 • Truyền thông kết quả đánh giá.
 • Mở rộng đánh giá.
 • Danh mục thành phần môi trường kiểm soát.
 • Danh mục thành phần đánh giá rủi ro.
 • Danh mục thành phần kiểm soát hoạt động.
 • Danh mục thành phần thông tin truyền thông.
 • Danh mục thành phần đánh giá Quản Trị Rủi Ro & Kiểm Soát Nội Bộ.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}