Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Đưa Ra Quyết Định

  • Liên hệ

  • Updating...

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

          Phần 1: Định nghĩa vấn đề

                   Định nghĩa về “Vấn đề”.

                   Phân loại vấn đề.

                   Các sai lầm trong giải quyết vấn đề.

          Phần 2: Quá trình giải quyết vấn đề

                   Sử dụng bảng câu hỏi.

                   Sử dụng Flow Chart.

                   Sử dụng công cụ 5-WHY.

                   Sử dụng Kỹ thuật vận não công - Brainstorming.

                   Sử dụng biểu đồ xương cá.

                   Các công cụ đánh giá và lựa chọn giải pháp.

                   Phương pháp phân tích các yếu tố tác động.

                   Phương pháp lập kế hoạch thực hiện.

                   Phương pháp đánh giá kết quả.

Ngày 2:

          Phần 3: Ra quyết định

                   Phương pháp xây dựng Tư duy độc lập.

                   Phân tích SWOT.

                   Phương pháp vượt qua các yêu tố ảnh hưởng đến sự quyết định.

                   Phương pháp ra quyết định khi làm việc theo nhóm.

                   Phương pháp ra quyết định khi làm việc độc lập.

          Phần 4. Áp dụng sáng tạo vào giải quyết vấn đề

                   Các phương pháp sáng tạo.

                   Áp dụng các phương pháp sang tạo có tính toán vào giải quyết vấn đề.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}