Mr. PHẠM TRỌNG THÀNH Quản lý trung Tâm New Fitness and Yoga

  • Liên hệ

Thông tin sản phẩm

"Buổi coaching quá là tuyệt vời. Cảm tưởng như mình vừa được khai sáng vậy! Rất hi vọng có thể tham gia nhiều hơn trong các chương trình tiếp theo."

 PHẠM TRỌNG THÀNHQuản lý trung tâm, New Fitness and Yoga

Bình luận

body { color: #b30000;}