Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Vàng

  • Liên hệ

  • Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Vàng Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Giới thiệu

• Lịch sử và Nguyên tắc của Lean và Six Sigma

• Định nghĩa Lean và Six Sigma

• Vai trò của Lean và Six Sigma

• Mức độ trong Sigma

• Tính toán ở mức Sigma

• Vòng tròn DMAIC (Xác định - Đo lường - Phân tích - Cải thiện - Kiểm soát)

• Quá trình cắt giảm chất thải và liên kết với sự hài lòng của khách hàng

Công cụ trong bước "Xác định"

• Điều lệ dự án

• VOC (Tiếng nói của khách hàng)

• CTQ (Chất lượng Quan trọng)

• SIPOC (nhà cung cấp - đầu vào - quy trình - đầu ra - khách hàng)

• Lập bản đồ quy trình

• VSM (Lập bản đồ Dòng Giá trị)

• Đồ thị

Công cụ trong bước "Đo lường"

• Chọn phương pháp đo lường

• Kế hoạch thu thập dữ liệu

• Định nghĩa về những "hoạt động"

• Dữ liệu ban đầu

Công cụ bước "Phân tích"

• Phân tích quá trình

• 5 Whys

• Sơ đồ xương cá

• Biểu đồ Pareto

• Biểu đồ phân tán

Công cụ trong bước "Cải tiến"

• Tối ưu hoá dòng sản phẩm

• Poka-Yoke

• Quản lý trực quan và 5S

Công cụ trong bước "Kiểm soát"

• Kế hoạch kiểm soát quy trình (công cụ)

• Kế hoạch giám sát và ứng phó (công cụ)


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}