Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Xanh

  • Liên hệ

  • Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Xanh Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 10 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Phần 1: Xác định đo lường

          Giới thiệu và Các vấn đề của tổ chức

                Các vấn đề của tổ chức.

                Giới thiệu về cấu trúc của khóa học.

          Giới thiệu về Six Sigma

                Giới thiệu về Six Sigma.

                Vòng tròn DMAIC.

                Tổng quan về Lean.

                Những lý thuyết cơ bản về Lean.

                Operational Excellence là gì?

          Cách lựa chọn dự án

                Những vấn đề có thể giải quyết bằng Lean & Six Sigma?

                Hướng dẫn cách lựa chọn dự án.

                Ước tính tiềm năng tiết kiệm.

                Cấu trúc dự án.

          Những phương pháp Six Sigma - không dùng thống kê

                CTQ / VOC / SIPOC.

Bài tập nhóm

Phần 2: Đo lường/phân tích

           Ôn tập buổi 1

           Những phương pháp Six Sigma-không dùng thống kê

                Cấu trúc dự án.

                Đo lường/ Phân tích.

                Lean Six Sigma.

                Vòng tròn DMAIC.

                Cách lựa chọn dự án.

                Xương cá / Ishikawa.

                Phương pháp 5Whys.

                Quy trình kiểm soát.

                Ma trận Nguyên nhân & Kết quả.

                Phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng.

Bài tập nhóm

                Cấu trúc dự án.

            Quản lý dự án

                Quản lý dự án OE.

                Ma trận RACI.

                Biểu đồ Gantt.

                Đánh giá dự án.

                Bảng thông tin.

Phần 3: Phân tích/ Cải tiến/ Kiểm soát

          Ôn tập buổi 2

                Những phương pháp Six Sigma-không dùng thống kê.

                Quản lý dự án.

          Tổng quan về Lean 

                Giới thiệu về Lean.

                Những lý thuyết cơ bản về Lean.

                Kinh nghiệm về Lean.

          Công cụ Lean – 1

                Quy trình công việc và cách bố trí nơi làm việc.

                Phân tích chuỗi giá trị.

          Mô phỏng Lean

Phần 4: Phân tích/ Cải tiến/ Kiểm soát

          Ôn tập buổi 3

                Tổng quan về Lean.

                Những công cụ của Lean.

          Giới thiệu về Thống kê

                Các loại dữ liệu và phân loại.

                Lấy mẫu.

                Hiểu rõ dao động.

                Những phương pháp đo lường trong thống kê.

                Phân phối.

Bài tập nhóm

                Những phương pháp thống kê.

           Năng lực quá trình

                Tác động đến chất lượng.

                Đo lường chất lượng.

                Theo dõi và kiểm soát chất lượng.

                Năng lực quá trình – Ví dụ và ứng dụng.

           Các phương pháp được sử dụng trong Excel

                Biểu đồ Phân bố.

                Biểu đồ Pareto.

                Biểu đồ Phân tán.

Phần 5: Đo lường/Phân tích

          Ôn tập buổi 1-4

                Vòng tròn DMAIC.

                Những phương pháp Six Sigma-không dùng thống kê.

                Tổng quan về Lean.

                Những công cụ của Lean.

                Giới thiệu về Thống kê.

                Năng lực quá trình.

          Công cụ Lean – 2

                Thiết bị kỹ thuật.

          Phân tích sơ đồ chuỗi giá trị

          Phân tích chuỗi giá trị

                Giới thiệu về phân tích sơ đồ chuỗi giá trị.

                Lựa chọn nhóm sản phẩm.

                Đánh giá như là một điều kiện.

                Giới thiệu về thiết kế chuỗi giá trị.

                Thiết kế dựa trên điều kiện mong muốn.

                Thực hiện theo sự thiết kế lại quá trình.

                Bài tập.

          Bài tập/Hướng dẫn

                Lấy ví dụ từ những người tham gia dự án.

Phần 6: Phân tích/Cải tiến

         Ôn tập buổi 5

                Công cụ Lean – 2.

                Phân tích sơ đồ chuỗi giá trị.

                Phân tích chuỗi giá trị.

          Minitab

                Ma trận phân bố.

                Hộp phân bố.

                Biểu đồ đa biến.

           Kiểm định giả thuyết

                Đánh giá sự cải tiến.

                Định lý giá trị giới hạn trung tâm.

                Khoảng tin cậy.

                Giới thiệu về kiểm định giả thuyết.

                Bài tập trên Minitab.

           Hướng dẫn và thực hành về phân tích dữ liệu I

                 Bài tập/ Hướng dẫn.

                 Tối ưu hóa thời gian hoạt động.

           Tương quan và Hồi quy

                Mối quan hệ giữa tương quan và quan hệ nhân quả.

                Tính toán tương quan.

                Hồi quy tuyến tính đơn.


Phần 7: Phân tích/Cải tiến/Kiểm soát

          Ôn tập buổi 6

                Minitab.

                Kiểm định giả thuyết.

                Tương quan và Hồi quy.

           Kiểm soát quy trình bằng thống kê

                Đánh giá sự cải tiến.

                Định lý giá trị giới hạn trung tâm.

                Khoảng tin cậy.

                Giới thiệu về kiểm định giả thuyết.

                Bài tập trên Minitab.

          Hướng dẫn và thực hành về phân tích dữ liệu I

                Tại sao phải kiểm soát quy trình bằng thống kê?

                Nguyên tắc của biểu đồ kiểm soát.

                Phân tích các tín hiệu từ biểu đồ kiểm soát.

                Hiểu rõ về biểu đồ kiểm soát.

          Hướng dẫn và thực hành về phân tích dữ liệu II

                Bài tập/Hướng dẫn.

                Tối ưu hóa năng suất.

          Phân tích hệ thống đo lường

                Nguyên nhân của những lỗi trong đo lường.

                Khả năng lặp lại và khả năng tái sản xuất.

          Bài tập

                Lấy ví dụ từ những người tham gia dự án.

Phần 8: Phân tích/Cải tiến/Kiểm soát

          Quản lý sự thay đổi

                Tại sao phải quản lý sự thay đổi?

                Chuẩn bị cho sự thay đổi.

                Thực hiện sự thay đổi.

                Duy trì sự thay đổi.

          Bài tập/Hướng dẫn

                Lấy ví dụ từ những người tham gia dự án.

          

 

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}