Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Đen

  • Liên hệ

  • Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Đen Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 15 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

           Ôn tập tổng quát về 6 Sigma.

           Xác định tổng quan về các giai đoạn.

           Định nghĩa dự án.

           Tiếng nói của khách hàng (VOC).

           Chức năng chất lượng triển khai (QFD).

           Khái quát về đo lường.

           Quá trình lập bản đồ.

           Ma trận CE - giới thiệu về Minitab.

           Thống kê cơ bản – Biểu đồ cơ bản - Giới thiệu về SPC.

           Khả năng nghiên cứu .

           FMEA.

           Kế hoạch thu thập dữ liệu.

           Phân tích phân tầng cơ sở dữ liệu.

           Phân tích sự ổn định của cơ sở dữ liệu.

           Phân tích khả năng của cơ sở dữ liệu .

           Phân tích hệ thống đo: Loại liên tục.

           Đo lường Phân tích hệ thống: Kiểu Thuộc tính .

           Phân tích giai đoạn Tổng quan.

           Phân tích nguyên nhân tiềm năng.

           Nguyên nhân xác nhận.

           Thiết kế - Quy trình - Chế độ - Thất bại - Phân tích & Ảnh hưởng.

           Nhìn lại dự án.

           Tổng kết tuần 1.               

           Ôn lại tuần 1.

           Đánh giá thử nghiệm.

           So sánh 1 mẫu. 

           So sánh 2 mẫu.

           So sánh 3 mẫu.

           Hồi quy và tương quan.

           Đánh giá X.

           Phân tích cỡ mẫu.

           Hồi quy đa biến.

           Nghiên cứu đa biến.

           Tổng quan về bước Cải tiến (Improve).

           Giới thiệu về DOE - Thiết kế thử nghiệm.

           Chạy toàn bộ biến.

           Đánh giá dự án.

           Chạy 1/2 biến.

           Lập kế hoạch thiết kế thử nghiệm.

           Phân tích nhiễu, trở ngại.

           Thiết kế trung tâm.

           Tối ưu phản hồi đa biến.

           Kế hoạch cải tiến.

           Tổng quan bước Kiểm soát (Control).

           Công việc bước Kiểm soát.

           Phòng tránh lỗi.

           Tổng kết dự án.

           Kết thúc khoá học.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}