NGUYỄN TRỌNG HIẾU Giám đốc, Công ty Cổ phần Nội thất Gamma

  • Liên hệ

Thông tin sản phẩm

"Thách thức lớn nhất của cả nền kinh tế và hậu cảnh của nó: văn hóa Việt nam là năng suất, mong triết lý Lean cùng cách tiếp cận bài bản của John&Partners sẽ góp phần cải thiện điều này."

 NGUYỄN TRỌNG HIẾUGiám đốc, Công ty Cổ phần Nội thất Gamma

Bình luận

body { color: #b30000;}