NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nhà sáng lập, Alma House Saigon

  • Liên hệ

Thông tin sản phẩm

"Chương trình Corporate Coaching tổ chức rất tốt. Giới hạn khoảng 5-6 người (chủ doanh nghiệp) với đủ thời gian. Tôi thấy áp dụng mô hình streamline như vậy là đúng bài. Các doanh nghiệp tham gia khóa học rồi tham gia coaching, sau đó được tư vấn luôn thì có được kết quả khá xuyên suốt!"

 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNHNhà sáng lập, Alma House Saigon

Bình luận

body { color: #b30000;}