Chuyên Gia Về HSE

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 5 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

          Tổng quan về HSE.

          Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng Luật - Nghị định - Thông tư có liên quan.

          Công tác tổ chức HSE tại doanh nghiệp:

                   - Sơ đồ tổ chức.

                   - Phân công trách nhiệm - quyền hạn.

                   - Nhiệm vụ HSE tại doanh nghiệp.

                   - Thiết lập Ban HSE.

          Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp.

          Tổng quan về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp.

          Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.

          Hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường:

                   - Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường.

                   - Đề án Bảo Vệ Môi Trường.

                   - Đăng ký kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường.

                   - Báo cáo giám sát môi trường.

          Thực hiện quản lý chất thải công nghiệp:

                   - Nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt.

          Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, phân loại, xử lý về quản lý chất thải nguy hại, trách nhiệm của chủ nguồn thải.

          Hướng dẫn thực hiện khai báo với cơ quan Nhà Nước các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến Quản Lý Môi Trường tại doanh nghiệp.

Ngày 2:

          Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001:2015.

          Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

          Tầm quan trọng và lợi ích doanh nghiệp khi áp dụng ISO 14001: 2015.

          Nhận diện các khía cạnh môi trường tại doanh nghiệp.

          Đánh giá các khía cạnh môi trường – Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.

          Áp dụng EMS ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp.

          Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

          Cải tiến hệ thống quản lý môi trường EMS và ISO 14001.

          Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.

          Một số khái niệm liên quan đến An Toàn Lao Động.

          Khái niệm về Bảo Hộ Lao Động.

          Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

          An Toàn Lao Động và Vệ Sinh Lao Động.

          Tai Nạn Lao Động và phân loại Tai Nạn Lao Động trong nhà máy và dự án.

          Vùng nguy hiểm, khoảng cách an toàn.

          Cơ cấu che chắn, bảo vệ, Cơ cấu phòng ngừa.

          Tín hiệu an toàn, dấu hiệu an toàn.

Ngày 3:

          Các quy định của pháp luật và Hướng Dẫn Thực Hiện công tác An toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp.

          Tổng quan về các quy định của pháp luật về công tác An Toàn Lao Động.

          Hướng Dẫn Thực Hiện các quy định của pháp luật về công tác An Toàn Lao Động.

          Hướng Dẫn thành lập, chức năng và nhiệm vụ của đội PCCC, đội Sơ cấp cứu, An toàn vệ sinh viên…

          Hướng Dẫn lập kế hoạch công tác an toàn – Vệ Sinh Lao Động.

          Hướng Dẫn xử lý, điều tra, khai báo tai nạn lao động trong doanh nghiệp.

          Hướng Dẫn Thực Hiện các chính sách cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          Hướng Dẫn Thực Hiện công tác trang bị bảo hộ cá nhân trong doanh nghiệp.

          Hướng Dẫn Thực Hiện công tác huấn luyện An toàn Vệ Sinh Lao Động.

          Hướng Dẫn quản lý các loại máy móc thiết bị trong nhà máy đặc biệt là các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về An Toàn Lao Động.

          Hướng Dẫn quản lý hóa chất, xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

          Hướng Dẫn Thực Hiện công tác PCCC trong doanh nghiệp.

          Hướng Dẫn Thực Hiện công tác quản lý sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp: Khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

          Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn phổ biến trong Sản Xuất Công Nghiệp.

                   An toàn điện.

                   An toàn làm việc trên cao.

                   An toàn hóa chất.

                   An toàn thiết bị nâng chuyển.

                   An toàn thiết bị chịu áp lực.

                   An toàn không gian kín.

                   An toàn phòng chống cháy - nổ.

                   Một số Kiểm Tra An Toàn khác:  An toàn thiết bị cầm tay, máy hàn điện …

Ngày 4:

          Nhóm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp trong Sản Xuất Công Nghiệp.

          Các biện pháp cơ bản trong phòng ngừa & ứng phó các sự cố trong sản xuất.

          Bốn nguyên tắc vàng trong phòng ngừa, giảm thiểu các Sự Cố Trong Sản Xuất.

          Thiết lập và xây dựng hệ thống quản lý An Toàn – Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo OHSAS 18001.

          Nhận diện các mối nguy, rủi ro về an toàn, Sức Khỏe Nghề Nghiệp:

                   - Đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001:2007.

                   - Quy trình quản lý rủi ro.

                   - Phân tích và kiểm soát rủi ro.

                   - Áp dụng hệ thống quản lý An Toàn – Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo OHSAS 18001 tại doanh nghiệp.

Ngày 5:

          Hướng dẫn xây dựng các quy trình ISO 14001 và OHSAS 18001.

          Hướng dẫn xây dựng chính sách môi trường – an toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp.

          Hướng dẫn xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường – an toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp và kế hoạch thực hiện.

          Hướng dẫn xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001.

          Soạn thảo quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo ISO 14001 và OHSAS 18001.

          Hướng dẫn Đánh giá nội bộ và đánh giá bên thứ 3 theo ISO 19011:2011

          Nguyên tắc đánh giá nội bộ và bên thứ 3.

          Các kỹ thuật đánh giá nội bộ.

          Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

          Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ.

Bài tập: Thực hành đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp cụ thể.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}