Các Khóa Học Online - Nhận Chứng Chỉ Uy Tín Quốc Tế

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

Chuyên Gia Quản Lý Dự Án

PMP Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Lean Six Sigma Đai Vàng

LSSYB Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Six Sigma Đai Xanh

SSGB Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Lean Six Sigma Đai Xanh

LSSGB Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Six Sigma Đai Đen

SSBB Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Lean Six Sigma Đai Đen

LSSBB Đăng ký ngay Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence - Tối Ưu Hệ Thống Vận Hành Doanh Nghiệp

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

Operational Excellence Đai Trắng

OE01 Liên Hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Vàng

OE02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Xanh

OE03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence Đai Đen

OE04 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Huấn luyện cấp cao OE Champion

OE06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chuyên Gia Lean

OE07 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence cho Quản Lý Cấp Trung

OE08 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô Phỏng Thực Hành Operational Excellence

OE09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô Hình Quản Lý Sản Xuất Tiên Tiến

OE10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Giám Đốc Cải Tiến

OE11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Xây Dựng Chiến Lược Với Hoshin Kanri

OE12 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Đổi mới sáng tạo

OE14 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kaizen

OE15 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

5S - Quản Lý Trực Quan

OE16 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Chuyên Nghiệp

Kỹ Năng Chuyên Môn

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

SPC - Quản Lý Quy Trình Bằng Thống Kê Phân Tích (Statistical Process Control)

Tech01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện (TPM)

Tech05 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện (TQM)

Tech06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản trị sản xuất (OM)

Tech07 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Lý Dự Án

Tech08 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Phát Triển Sản Phẩm

Tech09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Trị Sự Thay Đổi

Tech10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Trị Rủi Ro

Tech11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Môi Trường Làm Việc Hiệu Quả Cao

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

Phương Pháp Xây Dựng (KPIs)

HPW02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực

HPW04 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Các Khóa Học Về Sức Khỏe - An Toàn - Môi Trường

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

Nhận Thức Về HSE

HSE01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chuyên Gia Về HSE

HSE02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chất Lượng - An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

HSE03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

body { color: #b30000;}