Kênh thông tin hàng đầu khu vực JPTV là nguồn cung cấp kiến thức tốt nhất về Operational Excellence, giúp tạo ra các giải pháp cải tiến thông minh cho hệ thống vận hành và chất lượng sản phẩm/dịch vụ/sản xuất trong doanh nghiệp; đồng thời mang lại sự tiết kiệm, giảm lãng phí, tạo giá trị cộng thêm cho khách hàng giúp đem lại sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể cho công ty.


body { color: #b30000;}