Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Khóa học Mã khóa học Khai giảng Brochure Học phí

Chương trình HOLE dành cho quản lý cấp cao

ST01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chương trình MME dành cho quản lý cấp trung

ST01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Xây Dựng Chiến Lược Với Hoshin Kanri

OE12 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six sigma) Đai Trắng

OE01 Liên Hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Vàng

OE02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Xanh

OE03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Đen

OE04 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six Sigma) dành cho lãnh đạo

OE06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Operational Excellence (Lean Six Sigma) cho quản lý cấp trung

OE08 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô phỏng thực hành Operational Excellence (Lean Six Sigma)

OE09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chuyên gia về Lean

OE07 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến

OE10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Giám đốc cải tiến

OE11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Đổi mới sáng tạo

OE14 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kaizen

OE15 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

5S - Quản Lý Trực Quan

OE16 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Đưa Ra Quyết Định

Pro02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Xây Dựng Tư Duy Phản Biện

Pro03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Pro06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Pro09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Bộ Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp Cho Quản Lý Cấp Trung

Pro10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Giám Sát

Pro11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Xây Dựng Năng Lực Coaching Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

Pro12 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Điều Phối

Pro13 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Hiệu Quả

Pro14 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

SPC - Quản Lý Quy Trình Bằng Thống Kê Phân Tích (Statistical Process Control)

Tech01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện (TPM)

Tech05 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện (TQM)

Tech06 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản trị sản xuất (OM)

Tech07 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Lý Dự Án

Tech08 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Phát Triển Sản Phẩm

Tech09 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Trị Sự Thay Đổi

Tech10 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Quản Trị Rủi Ro

Tech11 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Nhận Thức Về HSE

HSE01 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chuyên Gia Về HSE

HSE02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Chất Lượng - An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

HSE03 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Phương Pháp Xây Dựng (KPIs)

HPW02 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực

HPW04 Liên hệ Tải Brochure Liên hệ

body { color: #b30000;}