TƯ VẤN

 • Tư vấn tối ưu hoá cấu trúc vận hành toàn diện (tái cấu trúc)

 • Tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

 • Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược

 • Tư vấn tối ưu hoá nguồn nhân lực

 • Tư vấn xây dựng văn hoá cải tiến – Kaizen

 • Tư vấn tối ưu hoá quy trình làm việc

 • Tư vấn nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS)

 • Tư vấn nghiên cứu khả thi (FS)

 • Tư vấn thiết lập và triển khai các công cụ Lean 6 Sigma trong nhà máy (5S và quản lý trực quan; SPC; TPM;…)

Bạn cần tư vấn để tối ưu hoá doanh nghiệp của mình?

YÊU CẦU DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO

XEM TẤT CẢ

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN VÀ ĐI XA HƠN!

YÊU CẦU DỊCH VỤ

COACHING

Khảo sát trực tiếp doanh nghiệp và cố vấn trực tiếp để đưa ra định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ doanh nghiệp.
Đưa ra khung tham chiếu cũng như điều chỉnh các kế hoạch của doanh nghiệp một cách đúng đắn.

Huấn luyện kèm cặp 1-1

Huấn luyện kèm cặp 1-1

 • Khảo sát đánh giá để thiết kế chương trình

 • Chương trình được thiết kế phù hợp với từng cá nhân

 • Phương pháp luận kết hợp dựa: hướng dẫn kèm cặp – thực hiện dự án thực tế – đo lường, điều chỉnh, cải tiến

 • Hình thức kết hợp dựa: trực tiếp 1-1 tại doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến

 • Đánh giá trước – trong – sau chương trình để đo lường kết quả đạt được

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Liên Hệ

Huấn luyện kèm cặp theo nhóm

Huấn luyện kèm cặp theo nhóm

 • Chương trình được thiết kế phù hợp với từng nhóm

 • Phương pháp luận kết hợp dựa: hướng dẫn kèm cặp – thực hiện dự án thực tế – đo lường, điều chỉnh, cải tiến

 • Hình thức kết hợp dựa: trực tiếp tại doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến

 • Đánh giá trước – trong – sau chương trình để đo lường kết quả đạt được

 • Kết quả đánh giá theo từng cá nhân

 • Số lượng: tối đa 5 người/1 nhóm

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Liên Hệ

Huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo

Huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo

 • Chương trình HIGH OPERATIONS LEADERSHIP EXECUTIVES (HOLE)

 • Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý cấp cao

 • Số lượng: tối đa 12 người/1 nhóm

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

 • Chương trình được thiết kế phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp

 • Chuyên đề được lựa chọn trong gần 30 chuyên đề khác nhau

 • Phương pháp luận kết hợp dựa: hướng dẫn kèm cặp – thực hiện dự án thực tế – đo lường, điều chỉnh, cải tiến

 • Hình thức kết hợp dựa: trực tiếp tại doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến

 • Phương pháp học tập 360 độ

Liên Hệ

Huấn luyện kèm cặp nâng cao năng lực quản lý

Huấn luyện kèm cặp nâng cao năng lực quản lý

 • Chương trình MIDDLE MANAGEMENT EXCELLENCE (MME)

 • Đối tượng: Quản lý cấp trung

 • Số lượng: tối đa 20 người/1 nhóm

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

 • Chương trình được thiết kế phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp

 • Chuyên đề được lựa chọn trong gần 20 chuyên đề khác nhau

 • Phương pháp luận kết hợp dựa: hướng dẫn kèm cặp – thực hiện dự án thực tế – đo lường, điều chỉnh, cải tiến

 • Hình thức kết hợp dựa: trực tiếp tại doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến

 • Phương pháp học tập 360 độ

Liên Hệ

Huấn luyện kèm cặp triển khai dự án cải tiến

Huấn luyện kèm cặp triển khai dự án cải tiến

 • Các dự án thuộc Lean 6 Sigma: Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

 • Quy trình hướng dẫn kèm cặp thực hiện dự án theo vòng tròn DMAIC: Define – Xác định, Measure – Đo lường, Analyze – Phân tích, Improve – Cải thiện và Control – Kiểm soát

 • Hình thức kết hợp dựa: trực tiếp tại doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ trực tuyến

Liên Hệ
XEM TẤT CẢ

TEAM BUILDING

OE Team Building được thiết kế theo nhu cầu để tối ưu hoá chi phí đầu tư bằng cách tham gia các hoạt động để tăng tính linh động trong vận hành,
xây dựng môi trường làm việc năng suất cao

XEM TẤT CẢ