Nhận xét khách hàng - english

body { color: #b30000;}