TEST BAI VIẾT

31 10, 2018

Hệ thống “5S”

By |2018-12-11T10:49:54+07:00October 31st, 2018|Test|0 Comments

1. Tổng quan Tại sao nhiều doanh nghiệp tiếp cận với Lean đều bắt đầu bằng việc tiếp cận với hệ thống “5S” đầu tiên, điển hình một số công ty dệt may lớn tại Việt Nam khi hội nhập quốc tế đều được các công ty khách hàng yêu cầu triển khai 5S. Vậy [...]